Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Studiecirklar

Studiecirklar leder till kunskapsinhämtning som i sin tur leder till egenmakt och möjligheten att göra informerade val. På så vis ökar upplevelsen av att vara en aktiv part i sitt eget liv och att man har möjlighet att påverka såväl samhället runt omkring som den egna livssituationen. Det handlar dels om kunskap om sin närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning i rent utbildningssyfte för att öka förståelsen för den närstående och förbättra möjligheten till kommunikation. Dels om studiecirklar om den egna livssituationen. Slutligen handlar det om studiecirklar som berör föreningslivet för att kunna ta en aktiv roll, så som en styrelsepost, i en lokal anhörigförening. Vi jobbar ständigt med att ta fram nya studiecirklar och uppmuntrar aktivt våra lokalföreningar att använda dom för att lyfta den egna verksamheten. Vi har ett väl inarbetat samarbete tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan som är till stor hjälp i vårt arbete med att hela tiden skapa nya studiecirklar.

 

När jag inte längre är med – förberedelser inför framtiden

Studiecirkeln är ett sätt för föräldrar att närma sig frågan om framtiden och att få samtala med andra i liknande situation. Materialet ger också kunskap och information som kan bidra till ökad trygghet inför en oviss framtid.

Alla kan surfa – lär dig surfa på mobil och surfplatta

Studiematerialet Alla kan surfa är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i en studiecirkel. Studiematerialet har tagits fram i samarbete mellan Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet.

Fokus på mig – Vuxensyskon

Är du syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning? Skulle du vilja dela
dina erfarenheter och frågor med någon? Vuxensyskon är ett treårigt projekt där Anhörigas Riksförbund ingår som samarbetspartner, drivs av Bräcke diakoni och är möjligt tack vare medel från Arvsfonden.

Samtalsmaterialet finns här. Klicka på omslaget till höger, så kommer det upp i ett separat fönster.

 

 

Anhörigcirkel

Detta samtalsmaterialet är framtaget av Röda Korset www.rodakorset.se

Var femte vuxen svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående. Anhörigcirkeln
erbjuder möjlighet att få mer kunskap om dina rättigheter som anhörig och hur du kan tackla de
praktiska frågor du ställs inför. Fokus är inställt på anhörigas livssituation, rollen som anhörig och vilket stöd och hjälp som finns att få.

Anhörigcirkeln är en sluten samtalsgrupp som träffas tillsammans med ledare.
Gruppen utgår från deltagarnas behov och fokuserar på hur det är att vara anhörig och inte på orsaken till varför man vårdar. Här kan du uttrycka dina tankar, lätta på trycket och dela glädje och sorg.

Samtalsmaterialet och mer information om cirkelns utformande finns här. Klicka på omslaget till höger, så kommer det upp i ett separat fönster.

Trialog – Du är inte ensam; en vägledning till dig som stöttar någon med psykisk ohälsa

Trialogs målsättning är att utveckla metoder som underlättar samspel mellan profession, den som själv har en psykisk ohälsa och anhöriga. Här finner du en vägledning som innehåller grundläggande information och en studiecirkel som riktar sig till dig som är anhörig. Ett sätt att förbättra samspelet är att rusta sig med kunskap och ta hjälp av andra som befinner sig i liknande situation.

Vägledningen ”Du är inte ensam” utgår från den samlade erfarenhet som framkommit i fokusgrupper som ägde rum i projektets början. Innehållet svarar på de frågor som var mest angelägna för deltagarna.

Detta material är framtaget av Bräcke Diakoni Projekt Trialog.

Klicka på bilderna här för att ta del av dokumenten som kan hjälpa dig som stöttar någon med psykisk ohälsa: Den brandgula för vägledning/information och den gröna för studiecirkelmaterial.

Du kan även ta del av slutseminariet av detta projekt där vår egen Mailis Lundgren är med som Anhörigas Riksförbunds representant: Slutseminarie

 

 

Överlevnadstips för anhöriga

Överlevnadstips för anhöriga är ett material som syftar till att ge dig som är anhörig tips för
att du skall må så bra som möjligt. Materialet består av fyra temafilmer samt fyra filmer om
anhörigskap som finns att ladda ner här >>

En studiecirkel är en grupp personer som träffas regelbundet under en tid för att lära sig
mer inom ett visst område. Förslag på hur ni kan lägga upp en studiecirkel finns tillsammans
med materialet.

Temafilmer:
Vara rädd om dig själv
Ta emot hjälp
Planera i förväg
Dela dina känslor med andra

Filmer om anhörigskap:
Filmen om Jessica
Filmen om Solveig
Filmen om Sarah
Filmen om Leif

Mer information hittar du här >> 
Har du frågor ring 070-155 70 60 eller maila till info@anhorigasriksforbund.se.
Filmerna är framtagna med stöd från Postkodstiftelsen och fria för alla att använda.

Uppdrag Anhörig

Lyssna, läs – berätta! är en studiecirkel för dig som är anhörig

Anhörigskapet innebär att du har en närstående som, på grund av sjukdom eller
funktionsvariation, behöver hjälp för att klara sin vardag. På vilket sätt är du
anhörig och hur påverkar anhörigskapet din vardag? Du får nu träffa andra i en
liknande situation som din, att dela viktiga erfarenheter och frågor med – under trygg
ledning, i en kravlös och öppen anda med tystnadslöfte. Kanske vill du även prova på
att skriva om dina erfarenheter?

På Anhörigas Riksförbund vet vi att många som är anhöriga har en önskan att få lyssna
till och dela erfarenheter med andra anhöriga. Med utgångspunkt i boken Uppdrag
Anhörig, bestående av anhörigas egna litterära berättelser, reflekterar vi och samtalar
i studiecirkelns form. Vi startar i texterna och kopplar över till egna upplevelser kring
hur det är att vara anhörig – för dig, för mig, för alla i gruppen som vill berätta. Det
sker muntligt och, för den som så önskar, även genom att skriva egna reflektioner och
berättelser. Det sker på plats i gruppen när vi träffas. Och det finns alltid en möjlighet
att vara tyst och ”passa” en eller flera uppgifter. Den som vill kan även skriva hemma på
egen hand mellan träffarna, se nedan för deltagar- och handledarmaterial.

Deltagarmaterial >>        Handledarmaterial >>

 


 

 

 

 

 

 


Stärka den psykiska hälsan hos anhöriga

Under 2021 samarbetade Anhörigas Riksförbund och Svenska Röda Korset i ett projekt för att stärka anhörigas psykiska hälsa. Syftet med samarbetet vara att sammanställa tips, råd och stöd för att stärka anhörigas psykiska hälsa. Projektet gjordes möjligt med medel från Socialstyrelsen.

Sammanställning är ett resultat från två likvärdiga workshops som anordnades för att ta fram underlag med tips och råd om hur anhörigas psykiska hälsa kan stärkas. Workshoparna anordnades vid två tillfällen och vände sig till medlemmar i Anhörigas Riksförbund, frivilliga från Svenska Röda Korset, andra organisationer, andra anhöriga samt tjänstepersoner från kommunernas anhörigstöd runt om i landet.

Workshoparna utgick från en av de fyra kortfilmer som Anhörigas Riksförbund och Svenska Röda Korset har tagit fram under 2019. Sammanställningen innehåller också ett material med förslag på upplägg för studiecirkel för att stärka anhörigas psykiska hälsa.

Klicka på respektive länk eller bild för att se filmerna och läsa sammanställningen i PDF-format.

Filmer om anhörigskap:
Filmen om Leif      – Filmen om Solveig       – Filmen om Sarah      – Filmen om Jessica

 

 

 

 


Trygghet Ur Stöd (TrUSt)

Bräcke projekt TrUSt vill stärka personer med psykisk ohälsa eller NPF i sitt föräldraskap. I samarbete med föräldrar med egen erfarenhet har projektet tagit fram studiecirkeln Trygghet Ur Stöd.

Ett riktat föräldraskapsstöd
Många föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF upplever att det generella föräldrastöd

som finns inte täcker deras frågor och behov. De har ofta högre krav på sig själva och lever ofta med mindre energi. Det är något som kan vara svårt att få ihop och kräver planering och kunskap om när det är viktigt att ta hjälp från andra. Många vill också ha mer kunskap om hur de kan prata med sina barn om sin situation.

 

Nu finns studiematerialet att beställa från Bräcke Diakoni. Klicka här för att komma till beställningsformuläret >>

 

 

 


Anhörig i nöd och lust – Vem stödjer den som stödjer

I nöd och lust är ett treårigt arvsfondsprojekt där Bräcke diakoni utvecklar ett unikt stöd för äldre anhöriga som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet. Tack vare medel från Allmänna arvsfonden kan vi tillsammans med anhöriga över 65 år ta fram nya metoder och informationsmaterial som ska stärka anhöriga och underlätta liv och vardag.

Kika på studiecirkelmaterial här nedanför (nedladdningsbart och lämpar sig för utskrift):

Samtalshandledning – handledning i samtalsgrupp

I nöd och lust – Folder beröring
Reflektionsmaterial – personalgrupp
Mitt nätverk
Infoblad – Oxytocin och beröring

Från anhörig till anhörig – i nöd och lust

Samtalsmall för dig och mig (parrelation)

Filmer och material 

Inspelning från konferensen ”Anhörig i nöd och lust”, 30 mars 2023

En guide för lärare på sjuksköterskeprogram

En guide för lärare på utbildningar till t.ex. undersköterska, boende- eller stödpedagog 


Kix Senior

En aktiv fritid
Arvsfondsprojektet KiX Senior (2021-2023) har utvecklat ett metodmaterial.
Vi kallar det för KiX-metoden.
Metoden kan användas för att motverka utanförskap och ensamhet för äldre med intellektuell funktionsnedsättning.

Pension leder till ensamhet
Personer med intellektuell funktionsnedsättning lever allt längre tack vare förbättrade livsvillkor.
Målgruppen upplever ofta hinder och kan ha fysiska svårigheter.
Detta gör det besvärligare att delta i fritidsaktiviteter.
Daglig verksamhet skapar fasta rutiner och sociala möten, ett sammanhang att se fram emot.
Pension från daglig verksamhet kan leda till hemmasittande och utanförskap.
När anhöriga blir äldre eller går bort minskar eller försvinner även det stödet.  

Studiecirklar
Med KiX-metoden träffas deltagarna i studiecirklar, gärna på mötesplatser för seniorer.
Tillsammans undersöker och utmanar gruppen sig själva för att hitta fritidsintressen som passar dem.

En känsla av sammanhang
Metoden gör deltagarna trygga med varandra och leder till ett ökat socialt nätverk.
Detta bidrar till stimulans och ett mer aktivt fritidsliv.
Den möjliggör ett sammanhang där deltagarna får ett miljöombyte att se fram emot.
Metoden främjar hälsa, motverkar utanförskap och stärker känslan av ett sammanhang.
Detta förkortas KASAM.

Här hittar du mer information om metoden och studiecirkelmaterialet>>

Här finns deltagarmaterialet för nedladdning

Här finns cirkelledarmaterialet för nedladdning

 

 

 

 

 

 


Vägra Skuld

Eldsjälen Lina Persson driver kampen om att ge unga anhöriga det stöd hon själv aldrig fick. 

Arvsfondsprojektet springer ur projektledaren och initiativtagaren Lina Perssons eget anhörigskap och den föreställning hon skrivit tillsammans med sin storasyster som lever med bipolär sjukdom.

Som ung var anhörigskapet inte uttalat och i familjen rådde en tystnadskultur. Det var först i vuxen ålder som Lina själv insåg hur det kommit att påverka henne, att växa upp i skuggan av någon som är sjuk. Insikterna om behovet att få bearbeta och framförallt prata om hur det varit för henne ledde fram till föreställningen Inte ens doften av fuktig asfalt som kom att spridas och spelas på flertalet platser i Sverige. Responsen talade sitt tydliga språk, det finns ett enormt behov hos anhöriga att få låta sin egen berättelse ta plats. En projektidé började ta sin form och då med fokus att kunna ge unga anhöriga det Lina själv inte fick. Stöd och verktyg för att hantera sitt anhörigskap men framförallt känslan av att hennes berättelse var viktig och fick ta plats.

Nu finns det både en metodbok med tillhörande känslohjul, samt studiecirkelmaterial att ta del av. 

Kika här för att lära dig mer om projektet Vägra Skuld >>

Här hittar du studiecirkelmaterial >>

Klicka här för att ladda hem Vägra Skuld-boken >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stort utbud runt om i hela landet.

En annan av våra samarbetspartners är Studieförbundet Vuxenskolan och de har många relevanta studiecirklar för anhöriga och närstående. Kika gärna in på SV.se för att se deras utbud i din region och/eller kommun.

Vi vill specifikt lyfta SV:s cirklar inom IT- och internetkunskap och dessa hittar hittar du här >> 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer