Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Webbutbildningar

Webbutbildningen Anhöriga i fokus är en kostnadsfri utbildning som är tillgänglig för alla. Den ger kunskap och idéer om hur du kan underlätta för personer som vårdar eller stöttar en närstående.

Utbildningen ger dig möjlighet att prata med anhöriga, förstå deras situation och reflektera över deras behov. Du får också träffa frivilliga och anhörigkonsulenter som beskriver hur man samverkar tillsammans kring anhörigfrågor. Forskning och erfarenheter visar att det bästa stödet för anhöriga är när samtliga berörda parter medverkar och samverkar.

Vem riktar sig utbildningen mot?

Den här utbildningen är skräddarsydd för dig som arbetar med frivilligverksamhet eller är anställd inom offentlig verksamhet. Du kan ta del av utbildningen när du vill och var du vill, enskilt eller tillsammans med andra.

Webbutbildningen kan med fördel genomföras i grupp och tillsammans mellan personal i vård och omsorg och dem som arbetar med frivilligverksamhet.

Allt som behövs är en dator eller surfplatta. Webbutbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Röda Korset och Anhörigas Riksförbund och är helt kostnadsfri.

Information och kontakt:

Paul Svensson, koordinator/kommunikatör, Nka
paul.svensson@anhoriga.se
0480-418064. 0704-55 11 95

Pdf – webbutbildningen Anhöriga i fokus

Länk till Nka:s hemsida och samtliga webbutbildningar

Frågor och svar om utbildningen

1. Varför gör man en webbutbildning om samverkan kring anhörigstöd?
2. Vad skall webbutbildningen Anhöriga i fokus åstadkomma?
3. Hur kommer ni använda webbutbildningen?

Johanna Häggberg, verksamhetsutvecklare, Röda Korset

1. Med hjälp av webbutbildningen vill Röda Korset bidra till att fler får möjlighet att fördjupa sig och finna stöd i frågor kring stöd till anhöriga/närstående. Röda Korset samverkar oftast med kommunernas anhörigkonsulenter och i lokala nätverk med anhörigorganisationer i kommunerna. Genom webbutbildningen får vi en gemensam kanal och ett redskap till ökad kunskap om anhörigstöd.

2. Ökad kunskap om anhörigas/närståendes situation och behov samt att webbutbildningen kan bli ett stöd för volontärer och anställda.

3. Röda Korset kommer att länka till webbutbildningen via Röda Korsets hemsida, samt lägga upp teaser. Information kommer spridas till Rödakorskretsarna via nyhetsbrev och på Rednet. Vi kommer att informera om webbutbildningen och visa den på nätverksträffar med frivilligledare under året.

Julia Charleson, kanslichef, Anhörigas Riksförbund

1. Anhörigas Riksförbund ser samverkan som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i utvecklingen av stöd till anhöriga. En webbutbildning som denna påvisar att alla behövs och att anhöriga ska uppfattas inte bara som mottagare av stöd utan också som givare av kunskaper och erfarenheter.

2. Den ska öka kunskaper om anhörigas situation och behov, om betydelsen av samverkan och om anhörigas kraft att själva föra sin talan och bidra i utvecklingen av stöd.

3. Anhörigas Riksförbund kommer att sprida information om och inspirera till webbutbildningen i lokalföreningarna och kommunerna via hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, förbundstidningen Vi anhöriga och via andra i förbundet förekommande kommunikationsvägar.

Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka

1. För att kunna åstadkomma evidensbaserad vård och omsorg krävs samverkan mellan alla parter – anhöriga, frivilliga, personal och forskare. Civilsamhället är en viktig del i det. Vår ambition är att webbutbildningen ska kunna bidra till en vidareutveckling av denna samverkan.

2. Webbutbildningen ska stimulera till mer samverkan och bidra med metoder och verktyg för samverkan till dem som arbetar med att utveckla stöd till anhöriga. Den ska också bidra med strategier och tillvägagångssätt för att stödja anhöriga.

3. Nka kommer att lansera webbutbildningen på webbsidan och marknadsföra den i samtliga informationskanaler. Webbinarier kommer att arrangeras för att stödja användningen.


http://norgeapotek.eu/priligy/


Utveckla stöd till anhöriga

Webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder.

Webbutbildningen utgår från den närståendes bästa i fokus.

Webbutbildningen ska:

  • Ge kunskap om hur man skapar bästa, möjliga samarbete mellan personal och de personer som vårdar eller stöttar en närstående.
  • Visa på konkreta metoder för anhörigstöd ifrån det första mötet med den anhörige till anhörigstöd vid livets slut.
  • Att ge en vägledning för hur rutiner för anhörigstöd och anhörigsamverkan kan utformas på den egna arbetsplatsen.

Webbutbildning i två steg:

  1. självstudie
  2. gruppmöte

Utbildningen innehåller flera fallbeskrivningar där du får möjlighet att kartlägga den närståendes behov och kartlägga vilka personer som är av betydelse i den närståendes närhet. Vilka är de personer som som stöttar och vårdar en närstående, vilket stöd efterfrågas och vad kan samhället och den enskilda arbetsplatsen erbjuda? Utbildningen kommer också att ta upp vilken värdegrund som styr bilden av de anhöriga. Kan man se anhöriga som en värdefull resurs eller är de en belastning i arbetet kring den närstående?

Information och kontakt:

Paul Svensson, koordinator/kommunikatör, Nka
paul.svensson@anhoriga.se
0480-418064. 0704-55 11 95

Länk till Nka:s hemsida och samtliga webbutbildningar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på vanliga frågor om demens

I det här inslaget tar anhörigkonsulent Marie och Silviasjuksköterska Cathrine upp frågor från anhöriga och besvarar några vanligt förekommande frågor om demens.

Länk till Nkas hemsida, se inlägget här eller klicka på bilden här ovanför.

 


 

Barn som anhöriga – våga fråga!

Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen. Utbildningen ska även ge dig ökad kunskap om barns situation och behov i familjer som omfattas av bestämmelsen. Den ger dig också ett stöd för att utveckla och förfina rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Bestämmelsen om barn som anhöriga

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården berörs av bestämmelsen om barn som anhöriga. 2 g § hälso- och sjukvårdslagen säger att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

  • har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning,
  • har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
    eller
  • är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Utbildningens innehåll

I utbildningen får du en generell genomgång av bestämmelsen om barn som anhöriga. Ett antal exempelfall som utgår ifrån barns behov av information, råd och stöd ger dig tillfälle att reflektera över hur ni arbetar idag och hur ni kan arbeta framöver. Det är en fördel om du går igenom exempelfallen i tur och ordning. Även om du inte arbetar med exempelvis somatiska sjukdomar eller missbruk har du nytta av att tillämpa tankar och idéer från samtliga exempelfall.
Efter utbildningen kommer du att bättre kunna uppmärksamma barns behov och ge det stöd som behövs. För ett barn kan det innebära en förbättrad situation här och nu. Dessutom kan det förebygga negativa konsekvenser för barnet under uppväxten. Efter fullföljd utbildning kan du skriva ut ett intyg över genomgången utbildning.

Utbildning i två steg

Den webbaserade första utbildningsdelen tar ungefär en timme. Du kan pausa eller avbryta hur ofta du vill och du fortsätter alltid där du slutade.

Andra delen av utbildningen görs i grupp på din arbetsplats. En mötesledare leder och sammankallar till gruppmötet.

Utbildningen länkar till mer information

I slutet av den webbaserade utbildningsdelen finns länkar till relevant information och forskningsrapporter. Där hittar du även information om anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Utbildningsdel för mötesledare

Du som är mötesledare har en viktig funktion under gruppmötet och har därför tillgång till en egen, kort utbildningsdel. Utbildningsdelen ”Mötesledare” innehåller tips om hur du kan gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter gruppmötet. Bland annat sammankallar du till gruppmötet och samordnar synpunkterna från mötet. Det är en fördel om du har viss vana att hålla i möten.

Webbaserat verktyg för gruppmötet

Du som är mötesledare har också tillgång till ett webbaserat verktyg, kallat ”Gruppmötet”. Det är ditt stöd för att leda diskussionerna under gruppmötet. Här finns gruppmötets agenda, diskussionspunkter, stöddokument och annat relevant material.
Registrering
Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Varje gång du vill öppna utbildningen använder du samma inloggningsuppgifter. Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har gått igenom alla sekvenser och samtliga exempelfall. Då får du möjlighet att skriva ut ett intyg efter fullföljd utbildning.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet. Utbildningen har en speaker och andra ljudeffekter. För att kunna lyssna på ljud behöver din dator ha ett ljudkort installerat. Om ljudet riskerar att störa din omgivning, exempelvis i ett kontorslandskap, tänk då på att använda hörlurar. Det finns en textfunktion, men den är främst för personer med hörselnedsättning.

Webbläsare för dator
Internet Explorer 8 eller senare, Safari, Chrome (Win/mac), Firefox (version 21 och senare för Win/Mac). Om du går utbildningen och har Internet Explorer 8 eller 9 behöver du ha Flash installerat. Annars går viktiga funktioner förlorade.

Webbläsare för iPad
Safari och Chrome för iOS version 6 eller senare.

Webbläsare för Android
Androids webbläsare och Chrome för JellyBean eller senare.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Nka:
Telefon: 0480 – 41 80 20
E-post: info@anhoriga.se

Länk till Nka:s hemsida och samtliga webbutbildningar


Utbildningar i personcentrerad vård

En åldrande befolkning, omotiverade regionala skillnader och begränsade resurser ställer krav på en reformering av den svenska hälso- och sjukvården. Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” har tagit fram en gemensam målbild och färdplan för omställningen till en ”God och nära vård”. Omställningen som ska leda till en mer tillgänglig och närmare vård och ett skifte till personcentrerad vård. Men vad innebär det här egentligen?

För att ge svar på det har Funktionsrätt Sverige och Centrum för Personcentrerad vård vid Göteborgs universitet arrangerat en grundkurs.

Läs mer här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer