Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Organisation

Anhörigas Riksförbund grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett diagnos, funktionshinder eller ålder hos den närstående.

I vårt samhälle finns många som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom behöver hjälp i vardagen. Ofta är det en anhörig som tar vid där det offentliga samhällets omsorg upphör, allt för att ge den hjälpbehövande ett gott liv. Faktum är att ca 75% av all vård och omsorg som ges i Sverige utförs av en anhörig. Vi tycker att detta i grunden är någonting bra, så länge det sker av fri vilja, men att det ska omgärdas av stöd från samhällets sida. Att hjälpa, stödja eller vårda en hjälpbehövande familjemedlem, släkting eller vän ska inte medföra negativa konsekvenser för den egna hälsan och livssituationen.

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som verkar för att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att hjälpa och stötta sina närstående. Samtidigt vill vi säkerställa att de anhöriga själva har möjlighet att leva ett gott liv. Samhället får inte profitera på människors kärlek, ansvarskänslor och välvilja. Anhörigas Riksförbund övergripande mål är att:

  • stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående.
  • verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet.
  • påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas.
  • genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete.
  • vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling inom anhörigvårdares område nationellt och internationellt.

Anhörigas Riksförbund består idag av 4 000 medlemmar i ca 50 lokalföreningar, en förbundsstyrelse och ett kansli. De flesta medlemmarna är anslutna till Anhörigas Riksförbund via en lokalförening, men det finns också möjlighet att ansluta sig direkt till förbundet. Anhörigas Riksförbund växer och de frågor vi driver blir allt mer synliga i media. Samtidigt finns ett stort behov av att fler engagerar sig i vår rörelse och hjälper oss att kämpa för de anhörigas rättigheter! Alla kan bli medlem i Anhörigas riksförbund.

Så kan du också bli medlem


Förbundsstyrelse

Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna. Den styrelse som valdes på kongressen 2021 består av sju ordinarie ledamöter och två ersättare.

Kontakta  förbundsstyrelsen


Förbundskansliet

Anhörigas Riksförbunds förbundskansli ligger i Varberg, Förbundskansliet arbetar på uppdrag av förbundets styrelse med de dagliga frågor som rör förbundet och dess verksamhet. Administration, intern och extern kommunikation samt förbundets arrangemang som Anhörigriksdagen, årsmöte och kongress. En stor del av kansliets arbete består också av opinionsbildning kring anhörigfrågan, såväl nationellt som internationellt.

Kontakta förbundskansliet

Se en kort informationsfilm om kansliet här >>


Stadgar

Anhörigas Riksförbunds stadgar (PDF)

Förslag till stadgeändring kan väckas i form av motion från enskild medlem, lokalförening eller på förslag från förbundsstyrelsen.


Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför kongressen lämna förslag på styrelsemedlemmar.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer