Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Länkar

Samarbeten

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga är ett nationellt kunskapscentrum och samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Anhörigas Riksförbund är en part av Nka och sitter med i dess styrgrupp.


Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. Vi vill ge människor möjlighet att utvecklas – enskilt eller tillsammans med andra. Det gör vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar. Vi anordnar verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, samt anhöriga och personal inom vård och omsorg. SV samarbetar med många handikapporganisationer.


Sveriges Tidskrifter

Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation bildad 1997 för utgivare av tidskrifter i Sverige. Den omfattade år 2018 cirka 340 företag. Föreningen tillhandahåller marknadsföring, konsulthjälp och utbildning till sina medlemmar samt förhandlar om upphovsrätt och liknande frågor.


Ideell arena

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett nittiotal organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. En viktig utgångspunkt i allt arbete är att det bygger på ett gemensamt ansvarstagande hos partnerorganisationerna för det utvecklingsarbete som sker. Sedan 2018 drivs Ideell Arena som en ideell förening.


Selmagruppen

Selmagruppen är en ideell förening baserad i Karlstad som bildades i maj 2013. Genom en mängd olika aktiviteter hjälper de kvinnor från andra länder att komma in i ,och förstå, det svenska samhället.


Statliga myndigheter och kunskapscentran

Socialstyrelsen

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här finns vägledning för dig som ska tillämpa bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – Slutrapport 2014
Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen
Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation – Meddelandeblad

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. De arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.


Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.


Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten är ett svenskt centralt ämbetsverk med placering i Göteborg och med ansvar för jämställdhet i offentlig förvaltning och annan offentligt finansierad verksamhet men även en samverkan med det civila samhället och näringslivet. Beslut om att inrätta myndigheten togs av riksdagen under 2017


Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. Sedan 1 januari 2013 är Svenskt Demenscentrum en egen stiftelse. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.


Diagnosförbund

Cancerkompisar

Cancerkompisar är en idéburen, icke vinstdrivande organisation som driver en förmedlingstjänst på nätet där anhöriga får kontakt med andra som är eller har varit i samma situation. Tjänsten är öppen för alla anhöriga från 13 år och uppåt. Cancerkompisar vill skapa debatt och vara opinionsbildande om anhörig-problematiken, främst kring cancer. Cancerkompisar vill initiera forskning som kan verka som bakgrund till beslutsfattare att ha möjlighet att ta sig an utmaningarna kring anhörig-problematiken och få förutsättningar att göra samhällsekonomiska förändringar.


Frisk och Fri

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns vi runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.


RBU – Rörelsehindrade barn & ungdomar

RBU har funnits sedan 1955. Då var det vanligt att barn sattes på institution och tvingades växa upp långt från föräldrar och syskon. Den tiden är lyckligtvis förbi, men mycket arbete återstår. RBU består av cirka 10 000 medlemmar i distrikts och lokalföreningar runt om i hela landet. I föreningarna träffas familjer och utbyter erfarenheter, arrangerar sociala aktiviteter med barnen i fokus och påverkar sitt närsamhälle och makthavarna där.


Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.


SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar kontaktpersoner, har en telefonjour som är öppen dagligen samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande. SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet.


Schizofreniforbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Vi består av 40 föreningar med 2 500 medlemmar.


Autism- och aspergerförbundet

Förbundet riktar sig till personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.


Bufff

Stöd för anhöriga till någon som sitter i fängelse.


Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar med närstående som missbrukar eller har psykisk ohälsa.


Mind – för psykisk hälsa

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind driver bland annat FöräldratelefonenSjälvmordslinjen och Äldretelefonen.


Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans riktar sig till alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom och deras närstående.


RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa

RSMH är en organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras närstående.


Svenska OCD-förbundet

OCD-förbundet stödjer människor med OCD – Tvångssyndrom och deras anhöriga.


Trygga Barnen

Trygga Barnen ger stöd åt barn och unga mellan 7 och 25 år med närstående som mår psykiskt dåligt eller har svårigheter på grund av missbruk eller beroende.


Ångestförbundet ÅSS

ÅSS är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående.


Guider, hjälpmedel, tips och trix

Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden – din kurator på webben. Här hittar du aktuell och kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Från Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.


Seniorval.se

Seniorval.se är Sveriges största söktjänst kring omsorg och boende för seniorer. Webbtjänsten startades som ett initiativ av två anhöriga för att stötta seniorer och anhöriga att fatta beslut kring omsorg och boende. Ägs av Senior Life AB.


Vården.se

Här kan du söka, jämföra och boka legitimerad vård.


Bloggar och anhörigas egna berättelser

En anhörigvårdares liv

Inga-Britt Gudmundsson har varit anhörigvårdare till sin make i flera år och jobbat inom äldreomsorgen i 42 år. Hon föreläser om livet som anhörig där hon tar upp äkta känslor i vardagen, maktlösheten och om hur hon blev sin egen chef och bästa vän när livet ställdes på sin spets.


Funkatips (f.d. Handikapptipsbloggen)

Blogg med tips, råd och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning som rörelsehinder, demens, inkontinens mm. Visar hur anhöriga kan hjälpa personer med omfattande funktionsnedsättning till en meningsfull tillvaro, både om personen bor hemma eller på särskilt boende. Var du hittar butiker, vad du skall göra om du är missnöjd med boende, mat mm.


Ung Anhörig

Unganhörig startade år 2006 av då tjugoåriga Susanne Axelsson. Hon märkte redan som femtonåring att hennes mamma blev allt mer förändrad. Susanne upplevde att hon inte fick vare sig stöd eller hjälp och startade därför hemsidan för att inte andra skulle behöva känna sig lika ensamma som hon gjort. Hemsidan drivs av Svenskt Demenscentrum.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer