Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Länkar

Regeringsuppdrag som Anhörigas Riksförbund medverkar i

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

En särskild utredare ska ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitetet i den framtida äldreomsorgen.

Länkar

Psykossjukdom.nu

En sida framtagen för att vara ett stöd för patienter med psykossjukdom och deras anhöriga för att finna kunskap, råd och andra hjälpmedel.

Funktionshindersguiden

En webbplats som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Här får du bland annat veta vilken hjälp du kan få i vardagen och vart du ska vända dig för olika typer av stöd.

Cancerkompisar

Cancerkompisar hjälper anhöriga till cancerdrabbade att få stöd, tröst och hopp genom att förmedla kontakter med andra i samma situation. Anhöriga till cancerdrabbade får en bättre livskvalité. Cancerkompisar ska fungera som ett band mellan anhöriga till cancerdrabbade, sjukvård och arbetsgivare. Kunskapen ska användas i utbildningssyfte, för statistik, för att föra debatt, driva opinion, skapa kännedom för att förbättra situationen för anhöriga till cancerdrabbade.

En anhörigvårdares liv

Inga-Britt Gudmundsson har varit anhörigvårdare till sin make i flera år och jobbat inom äldreomsorgen i 42 år. Hon föreläser om livet som anhörig där hon tar upp äkta känslor i vardagen, maktlösheten och om hur hon blev sin egen chef och bästa vän när livet ställdes på sin spets.

Findus – webbaserad utbildning i “Mat i dysfagi”

Att få i sig näringsriktig och energirik kost med rätt konsistens borde vara en rättighet och självklarhet för alla. Därför har vi tagit fram en webbaserad utbildning som ger dig/er kunskap och stöd inom enkel näringslära, mat och måltider vid tugg- och sväljsvårigheter. Allt för att ge kunskap och underlätta arbetet i vardagen!

Handikapptipsbloggen

Bloggen handlar om tips, råd och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning som rörelsehinder, demens, inkontinens etcetera. Visar hur anhöriga och vänner kan hjälpa personer med omfattande funktionsnedsättning till en meningsfull tillvaro både om personen bor hemma eller på särskilt boende. Var du hittar butiker, vad du skall göra om du är missnöjd med boende, mat med mera.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Seniorval.se

Seniorval.se är Sveriges största söktjänst kring omsorg och boende för seniorer. Webbtjänsten startades som ett initiativ av två anhöriga för att stötta seniorer och andra anhöriga att fatta beslut kring vilken omsorg och boende de vill ha när de åldras. För att välja behövs information och inspiration och det vill Seniorval.se bidra med.

Socialstyrelsen

Fokus på anhöriga – Här kan du läsa artiklar och få information om vad som händer inom anhörigområdet.

Socialstyrelsens senaste rapport

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – Slutrapport 2014. I slutrapporten redovisas kommunernas arbete med stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Uppföljningen visar att kommunerna tillämpar bestämmelsen om stöd till anhöriga som infördes i socialtjänstlagen 2009 i mycket varierande grad.

Socialstyrelsens vägledning – Stöd till anhöriga

Detta är en vägledning som Socialstyrelsen tagit fram för att underlätta för kommunerna i deras arbete med anhörigstöd.

Socialstyrelsen – Anhörigstöd på akutmottagningen

Artikeln beskriver hur stödet till anhöriga vid Danderyds sjukhus akutmottagning har vuxit fram, fungerar och är organiserat.

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. Vi vill ge människor möjlighet att utvecklas – enskilt eller tillsammans med andra. Det gör vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar. Vi anordnar verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, samt anhöriga och personal inom vård och omsorg. SV samarbetar med många handikapporganisationer.

Svenskt Demenscentrum

Arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. Arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

Textiltips-bloggen

Bloggen innehåller tygmönster till lätt av- och påtagbara kläder alternativt var du kan köpa sådana kläder, samt konstnärliga aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Ung Anhörig

Det finns i dag cirka 3000 ungdomar i Sverige som har en demenssjuk förälder. Ung Anhörig är främst till för dem men välkomnar även alla andra. Du kanske känner någon anhörig vars förälder drabbats av demens, eller du kanske vill veta mer om sjukdomen?

Frisk och Fri

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som finns runtom i hela landet. Föreningen syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd och hjälp för de som lider av ätstörningar och deras anhöriga.

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer