fbpx
Startsida > Påverkansarbete

skyltar-700

Anhörigvårdare – ett samhällsintresse

1,3 miljoner i Sverige vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående. De flesta av dem är i yrkesverksam ålder. Deras insatser sparar samhället 177 miljarder kronor varje år. Det är många gånger tungt och svårt, men också något som många gör, om man får rätt förutsättningar och stöd.

Det mest grundläggande anhörigstödet är vård och omsorg med god kvalitet för de närstående, som anhöriga kan känna sig trygga med. Bland annat ska fler boenden av olika typer byggas och man ska kunna välja boende.  Nyckelfaktorer är tillräckligt med välutbildad personal, personalkontinuitet och att statusen för vård- och omsorgsarbete höjs. Kunskaper om anhörigas roll och villkor måste också ingå i alla berörda personalgruppers grundutbildning. De stödinsatser och den vård som anhöriga ger måste vara frivilliga när det gäller vuxna, inte en plikt.

Begreppet anhörig måste utvecklas över tid

Barnperspektivet måste också finnas med när det gäller anhöriga, annars kan deras liv och utvecklingsmöjligheter hämmas. Vårt samhälle blir också alltmer mångkulturellt vilket ställer krav på kunskap om olika synsätt på anhörigroller och att människor med olika bakgrund får information, så de har möjlighet att ta del anhörigstöd.

Det kommer att bli allt fler i alla åldrar som behöver samhällets stöd och hjälp och det blir allt färre yngre som kan stå för såväl skatteunderlag som vård- och omsorgsinsatser. Behovet av att anhöriga bidrar med att  vårda, stödja eller hjälpa en närstående kommer därmed att öka. Sverige måste därför på allvar se till att villkoren blir goda eftersom det krävs av ett mänskligt samhälle, av folkhälsoskäl och av samhällsekonomiska skäl. Sverige har inte råd med att slita ut anhöriga. Det krävs en helhetssyn där man ser att anhöriga inte är något sekundärt, och att rimliga villkor för dem är till nytta inte bara för de anhöriga utan också för deras närstående, för arbetslivet och för hela samhället. Detta är en stor framtidsfråga!

Fem prioriterade frågor

Vi arbetar mycket med påverkansarbete, både lokalt och nationellt. Vi har fem prioriterade frågor som vi just nu fokuserar på:

  • Inför ersättning för Vård av närstående (VAN)
  • Tydligare skrivning i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om stödet till anhöriga
  • Verka för alla målgruppers rätt till kommunalt stöd
  • Underlätta för anhöriga att förena anhörigomsorg/vård med arbete
  • Uppmärksamma jämställdhetsaspekterna.

Våra intressepolitiska frågor