Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Påverkansarbete

Anhörigvårdare – ett samhällsintresse

1,3 miljoner i Sverige vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående. De flesta av dem är i yrkesverksam ålder. Deras insatser sparar samhället 183 miljarder kronor varje år. Det är många gånger tungt och svårt, men också något som många gör, om man får rätt förutsättningar och stöd.

Det mest grundläggande anhörigstödet är vård och omsorg med god kvalitet för de närstående, som anhöriga kan känna sig trygga med. Bland annat ska fler boenden av olika typer byggas och man ska kunna välja boende.  Nyckelfaktorer är tillräckligt med välutbildad personal, personalkontinuitet och att statusen för vård- och omsorgsarbete höjs. Kunskaper om anhörigas roll och villkor måste också ingå i alla berörda personalgruppers grundutbildning. De stödinsatser och den vård som anhöriga ger måste vara frivilliga när det gäller vuxna, inte en plikt.

Begreppet anhörig måste utvecklas över tid

Barnperspektivet måste också finnas med när det gäller anhöriga, annars kan deras liv och utvecklingsmöjligheter hämmas. Vårt samhälle blir också alltmer mångkulturellt vilket ställer krav på kunskap om olika synsätt på anhörigroller och att människor med olika bakgrund får information, så de har möjlighet att ta del anhörigstöd.

Det kommer att bli allt fler i alla åldrar som behöver samhällets stöd och hjälp och det blir allt färre yngre som kan stå för såväl skatteunderlag som vård- och omsorgsinsatser. Behovet av att anhöriga bidrar med att  vårda, stödja eller hjälpa en närstående kommer därmed att öka. Sverige måste därför på allvar se till att villkoren blir goda eftersom det krävs av ett mänskligt samhälle, av folkhälsoskäl och av samhällsekonomiska skäl. Sverige har inte råd med att slita ut anhöriga. Det krävs en helhetssyn där man ser att anhöriga inte är något sekundärt, och att rimliga villkor för dem är till nytta inte bara för de anhöriga utan också för deras närstående, för arbetslivet och för hela samhället. Detta är en stor framtidsfråga!

Våra definitioner av anhörig (beslutat på vårt årsmöte 2022)

Vuxna – Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

Barn – Med barn som anhöriga menar vi barn som lever i en relation med någon som behöver vård, hjälp eller stöd på grund av fysiks eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

Närstående – Närstående är den som tar emot stöd, hjälp eller omsorg.

”Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.”

Fem prioriterade frågor

Vi arbetar mycket med påverkansarbete, både lokalt och nationellt. Vi har fem prioriterade frågor som vi just nu fokuserar på:

  • Inför ersättning för Vård av närstående (VAN)
  • Tydligare skrivning i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om stödet till anhöriga
  • Verka för alla målgruppers rätt till kommunalt stöd
  • Underlätta för anhöriga att förena anhörigomsorg/vård med arbete
  • Uppmärksamma jämställdhetsaspekterna.

Våra intressepolitiska frågor

Folder: Anhörigas Rättigheter

Vår vision

Anhöriga erbjuds individuellt, flexibelt och likvärdigt stöd av god kvalitet oavsett boendeort.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer