Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Pressrelease från Eurocarers årsmöte

Varje dag axlar miljoner anhöriga över hela Europa en central roll i långtidsvården av människor som lider av kroniska sjukdomar, funktionsvariation och andra långvariga vårdbehov. De gör ofta detta utan ersättning, arvode och dessutom ofta utan stöttning och hjälp. Många får betala ett högt pris för att de ställer upp som anhörigvårdare i form av negativa konsekvenser både hälsomässigt, socialt och i arbetslivet. Coronakrisen har förvärrat situationen ytterligare och har gjort att anhöriga är ännu mer isolerade, utsatta och osynliga än tidigare. På Eurocarers årsmöte uppmanar medlemsnätverket till att omedelbara åtgärder sätts in för att ta hand om anhörigas behov.

Omvårdnad kan vara oerhört givande, men det kan också vara en av de svåraste sakerna man gör i livet. Filosofiskt sett är det en osjälvisk gärning att ta hand om någon som behöver vård och omsorg, att bidra till någons välbefinnande och livskvalitet – ett fantastiskt vackert koncept. Men i dagens samhälle finns det gott om dokumentation på vilken stor börda denna typ av vård lägger på de anhöriga, vilka effekter det har på anhörigas hälsa och välmående, på hur anhöriga kommer in på eller lyckas stanna kvar på arbetsmarknaden, på deras möjligheter att balansera en betald sysselsättning med omvårdnaden, samt på hur de yngre anhörigas sociala liv och utbildning också hämmas.

Anhörigvård utgör den största delen av långtidsvården i Europa idag. Enligt vissa mätningar är det så mycket som 80% som sköts inom familjen, av vänner eller grannar. Värdet i anhörigvård handlar inte bara om ekonomi. Anhörigvård är djupt rotat i solidaritet, en värdegrund som borde respekteras och befrämjas.

Då vårdorganisationer dokumenterar effekterna av COVID-19-krisen på vårdare och vårdmodeller samtidigt som de försöker utforma tillfredsställande åtgärder för att lindra vårdbördan, så fortsätter anhörigvårdarna utgöra själva stommen i samhällets vårdinsatser. Många tar hand om närstående som tillhör olika riskgrupper (eller ingår själva i en sådan riskgrupper) och riskerar att bli smittad. Detta leder till att de anhöriga nu måste ge ännu mer stöttning och hjälp, samtidigt som de måste ta ännu bättre hand om sig själva för att skydda sig mot smittan och även förhindra smittoöverföring till personen de tar hand om. Anhöriga har varit tvungna att anpassa sig väldigt snabbt till den här pandemin, ofta helt utan vägledning eller personlig skyddsutrustning. I många EU-länder har regler kring social karantän ytterligare förstärkt deras isolering, orsakat besvär och lidande, samt skapat problematiska, jobbiga hemmasituationer.

Vid deras sjuttonde årsmöte den 27e maj och med detta i förgrunden så bekräftar Eurocarers medlemmar ännu en gång sitt engagemang och ett lojalt åtagande att föra de anhörigas talan på alla styrnivåer och uppmana EU-institutioner och medlemsländer att vidta omedelbara åtgärder för att erkänna och stötta dessa anhöriga.

Förväntade åtgärder inkluderar:

  • Ett tydligt politiskt löfte om att betrakta anhörigvård som en valmöjlighet snarare än som ett standardalternativ över hela Europa.
  • Att erkänna att anhöriga är extremt viktiga samarbetspartners inom omsorgen och att säkerställa tillgången till grundläggande utrustning (t.ex. personlig skyddsutrustning), information och utbildning som de behöver för att kunna utföra sina uppgifter.
  • Att tillhandahålla professionella supporttjänster inklusive avlastningsvård till alla anhörigvårdare i hela Europa.
  • Att förbättra datainsamlingen kring förekomsten av anhörigvård, vårdgivarnas behov samt identifieringsredskap.
  • Att utveckla förebyggande åtgärder för att kompensera de negativa effekterna av anhörigvård (t.ex. social trygghet för den anhörige, tillgång till utbildning och arbete, träning och erkännande av färdigheter, hälsokunskap osv.)
  • Kraftfulla offentliga investeringar i långtidsvård genom den europeiska planeringsterminen;
    Att använda europeiska medel för att förbättra livskvaliteten för personer i behov av vård samt för deras anhöriga.
  • Att garantera en systematisk, meningsfull dialog med anhöriga och organisationer som representerar dem i beslutsprocesser.

Mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, solidaritet och jämställdhet ingår i EU:s kärnvärden. Därför borde anhöriga inte bli lidande och behöva tackla svårigheter till följd av att de vårdar någon i sin närhet – de borde snarare hyllas!

För mer information, vänligen kontakta:
Anhörigas Riksförbund
info@anhorigasriksforbund.se
+46 (0)10 155 70 60

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer