Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Så här svarar partierna i Region Stockholm på våra valfrågor

Frågor till partierna inom Region Stockholm.

Den 11 september är det åter dags för val till riksdagen. Därför har Anhörigas Riksförbund, i dialog med medlemmarna, tagit fram sex för förbundet viktiga anhörigfrågor, som skickats ut till samtliga åtta riksdagspartier.

Frågorna handlar om hur partierna ställer sig till den nya nationella anhörigstrategin, om hur partierna vill säkerställa att verktyget ”samordnad individuell plan (SIP)” används och hur de ser på hälso- och sjukvårdens ansvar att informera anhöriga om det stöd som finns. Förbundet frågar även om partierna är intresserade av att träffa organisationens företrädare.

Här nedan redovisar vi deras svar. (finns även i PDF-format längst ner)

Sammanställning: Ann-Marie Högberg

 


Kristdemokraterna

Tack för era frågor till oss. Här kommer svar från Kristdemokraterna i Region Stockholm.

Regeringen har nyligen beslutat om en nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. Hur avser ditt parti se till att anhörigperspektivet och strategin får genomslag i regionens verksamhet?
Vi ser positivt på att vi äntligen finns en strategi för anhöriga. Konkret hur den ska implementeras i Region Stockholm är för tidigt att säga. Socialstyrelsen har fått flera uppdrag för att skapa stöd till kommuner och regioner i detta arbete.

Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ert parti berett att se till att en sådan tas fram? Om ja – hur följs den upp?
Region Stockholm har ingen övergripande anhörigstrategi eftersom man har valt att invänta regeringen och Socialstyrelsens arbete.

Inom Region Stockholm har dock Regionalt cancercentrum, RCC, ett pågående arbete sedan tidigare kring närstående inom cancerområdet.

Anser ditt parti att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om – ja, hur kan det säkerställas att det sker?
Anhörigas insatser måste ges erkännande samtidigt som vi behöver ge de anhöriga de verktyg och det stöd de behöver. Vi anser att det är fortsatt viktigt att utveckla stöd för anhöriga för att säkerställa att den omsorg som de ger till närstående är frivillig. Som ett led i detta menar vi att hälso- och sjukvårdens ansvar för stödja anhöriga bör tydliggöras, exempelvis genom att informera och vid behov utbilda.

Samordnad individuell plan (SIP) har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visat sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det säkerställas att den används som avsett?
Flera åtgärder har vidtagits i Region Stockholm för att öka antalet SIP, bland annat har ett arbete påbörjats inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen med att bättre tillgängliggöra metodstöd till vårdens medarbetare. Vi kommer noggrant att följa upp detta arbete.

Vi i Anhörigas Riksförbund och våra lokalföreningar har mycket kunskaper och erfarenheter beträffande situationen för anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Är ni intresserade av att träffa oss för att prata om anhörigfrågor?
Ja!

 


Socialdemokraterna

Svar från Socialdemokraterna i Region Stockholm

Regeringen har nyligen beslutat om en nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. Hur avser ditt parti se till att anhörigperspektivet och strategin får genomslag i regionens verksamhet?
Svar: Vi vill att regionen ska ta fram en regional anhörigstrategi, vilket den nationella strategin anger ska göras. Det behövs även en plan för regelbunden uppföljning. Vi vill att en regional strategi ska implementeras i sjukhusens dokument, krishanteringsdokument etc. för att genomsyra all verksamheter. Det bör även finnas skrivningar för att den upphandlade verksamheten ska ha det – vilket är särskilt viktigt i Region Stockholm där mycket sjukvård är upphandlad.

Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ert parti berett att se till att en sådan tas fram? Om ja – hur följs den upp?
Svar: Vi vill att regionen ska ta fram en regional anhörigstrategi. Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen inväntar regionen Socialstyrelsens arbete som innebär att myndigheten ska ge stöd till kommuner och regioner i framtagandet av en anhörigstrategi. Vi socialdemokrater kommer att följa upp hur arbetet fortlöper framöver.

Anser ditt parti att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om – ja, hur kan det säkerställas att det sker?
Svar: Om den nationella strategin ska implementeras fullt ut så krävs detta. I kapitel 7 Åtgärder för ett stärkt anhörigperspektiv inom hälso- och sjukvården och omsorgen betonas att beslutsfattare och ledning ska vara tydliga gentemot medarbetare inom vården att det ska prioriteras och ingår i deras uppdrag att uppmärksamma och stötta anhöriga. Det behöver formuleras i styrdokument som är förankrade i verksamheterna och som systematiskt följs upp. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska vara ytterst ansvarig för detta, anser vi.

Samordnad individuell plan (SIP) har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visat sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det säkerställas att den används som avsett?
Svar: Vi instämmer i kritiken av att SIP inte används tillräckligt mycket. På grund av brister i samordningen av vården, tvingas allt för många svårt sjuka äldre att gång på gång besöka länets akutmottagningar och ofta återinskrivning av till sjukhusen. Här är region Stockholm är sämst i landet, enligt Socialstyrelsens statistik. Enligt förvaltningen använder man både extra ersättning och vite för att få vårdgivarna att genomföra SIP, men ändå räcker det inte.

Samordningen mellan kommunerna och vårdcentralerna/sjukhusen måste skärpas till ordentligt och det måste ställas krav på alla utförare oavsett driftsform att uppfylla kraven för SIP. Vi vill även kommunalisera hemsjukvården, som samtliga övriga regioner i Sverige har gjort.

Vi vill dessutom möjliggöra mobila vårdteam för att kan många av de svårast sjuka äldre i stället få sitt vårdbehov tillgodosett i hemmet. I Norrtälje finns ett sjukhusanslutet mobilt team, kopplat till den geriatriska kliniken som tar hand om äldre, multisjuka patienter i deras hem. Det avlastar akuten och ger också en ökad vårdkvalitet för patientgruppen. Liknande arbete har även genomförts i VGR. De mobila vårdteamen bygger på ett nära samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommunen.

Vi i Anhörigas Riksförbund och våra lokalföreningar har mycket kunskaper och erfarenheter beträffande situationen för anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Är ni intresserade av att träffa oss för att prata om anhörigfrågor?
Svar: Vi socialdemokrater ser ett stort värde i att träffa era lokalföreningar.

 


Miljöpartiet

Här kommer Miljöpartiets svar på er enkät. Tack för frågorna.
Hör av er om något är oklart.

Regeringen har nyligen beslutat om en nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. Hur avser ditt parti se till att anhörigperspektivet och strategin får genomslag i regionens verksamhet?
Vi är helt medvetna om det enorma arbete som anhöriga genomför. Det är avgörande för att hälso- och sjukvården ska fungera och vi behöver göra mer för att underlätta vardagen för alla anhörigvårdare. Miljöpartiet står helt bakom den nationella anhörigstrategin och kommer att verka för att den genomförs på det sätt som fungerar bäst i Region Stockholm.

Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ert parti berett att se till att en sådan tas fram? Om ja – hur följs den upp?
Nej, Region Stockholm har ingen generell anhörigstrategi, men vi tycker att anhörigas roll behöver synliggöras. Om en egen regional strategi krävs för att genomföra innehållet i den nationella strategin är vi för att utforma en sådan. Vi följer i så fall upp den genom att sätta mätbara mål för hälso- och sjukvården i regionen.

Anser ditt parti att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om – ja, hur kan det säkerställas att det sker?
Ja. Anhöriga som grupp är en mycket viktig kugge i hälso- och sjukvården. Utan anhörigas insatser fungerar inte vård och omsorg. En sådan skyldighet för vårdpersonalen skulle behöva följas upp genom att under tiden arbetssättet införs, ha mätbara mål för personalens anhörigarbete.

Samordnad individuell plan (SIP) har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visat sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det säkerställas att den används som avsett?
Det är helt avgörande för vårdkvaliteten att öka antalet genomförda SIP:ar. En av Miljöpartiets hjärtefrågor är barns psykiska ohälsa, och inom detta område, liksom i vården för många andra sjukdomar, är SIP ett mycket viktigt verktyg. Vi har bland annat infört ekonomiska incitament för vårdgivarna, och i årets budget finns medel för att bygga ut fungerande digitala verktyg för att hålla samordnade planeringar. Detta tror vi kommer att öka användningen, då de olika personalkategorierna som behöver delta får lättare att samordna sig. Möjligheten att träffas fysiskt om det är önskvärt för patient eller anhörig ska naturligtvis finnas kvar.

Vi i Anhörigas Riksförbund och våra lokalföreningar har mycket kunskaper och erfarenheter beträffande situationen för anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Är ni intresserade av att träffa oss för att prata om anhörigfrågor?
Självklart.

 


Liberalerna

Liberalernas svar till Anhörigas Riksförbund

Regeringen har nyligen beslutat om en nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. Hur avser ditt parti se till att anhörigperspektivet och strategin får genomslag i regionens verksamhet?
Liberalerna anser att stödet till anhöriga måste prioriteras. Vi är positiva till att det finns en nationell strategi som måste få genomslag i hela landet. I den nationella anhörigstrategi inom sjukvård och omsorg får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stöd som riktar sig till bland annat arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård. Vi ser det som ett viktigt stöd i implementeringen av strategin i vår region. Liberalerna verkar för att anhörigperspektivet alltid ska finnas med i hälso- och sjukvårdens olika insatser. Vi vill bland annat att anhörigas och närståendes roll tydliggörs och delaktigheten ökar vid framtagande av utskrivningsplaner från slutenvården (SIPar), vi vill också förbättra samarbete mellan vården och frivilligorganisationer för att stötta anhöriga och närstående och utforma fler vårdmiljöer för att möjliggöra och uppmuntra kontakt mellan patient, anhörig och närstående

Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ert parti berett att se till att en sådan tas fram? Om ja – hur följs den upp?
Liberalernas uppfattning är att en särskild anhörigstrategi ska utformas för Region Stockholm med utgångspunkt i den nationella strategin.

Anser ditt parti att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om – ja, hur kan det säkerställas att det sker?
Ja. Vården måste göra det lättare för anhöriga att ta del av information, erbjuda administrativ hjälp och bistå med anknytningar till primärvården och kuratorer. Ett sätt att uppnå detta är genom att ställa krav på att information ges till anhöriga redan vid patienters initiala vårdkontakter (utifrån patientens behov och önskemål). Att informationen ges kan till exempel följas upp genom patientenkäter. Liberalerna vill även se en namngiven kontaktperson som anhöriga kan vända sig till både under och efter patienters akuta sjukdomstid, samt en nationell anhörigstödlinje för gott stöd dygnet runt.

Samordnad individuell plan (SIP) har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visat sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det säkerställas att den används som avsett?
Samordnad individuell utskrivningsplan från slutenvård (SIP) ska tas fram tillsammans med patienten för en fungerande samverkan mellan regional sjukvård och kommunala insatser. Men anhörigas och närståendes roll behöver tydliggöras och deras delaktigheten bör öka vid framtagning av SIP. Liberalerna vill se att en individuell vårdplan tas fram även om insatserna bara ges av regional sjukvård, om patienten eller de anhöriga/närstående så begär. Anhöriga och närstående ska alltid ha möjligheten att initiera och vara delaktiga i planen om patienten medger det. En viktig förutsättning är alltjämt att alla insatser i vården sker utifrån patientens behov och önskemål.

Vi i Anhörigas Riksförbund och våra lokalföreningar har mycket kunskaper och erfarenheter beträffande situationen för anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Är ni intresserade av att träffa oss för att prata om anhörigfrågor?
Liberalerna träffar gärna Anhörigas Riksförbund för att prata om anhörigfrågor. Trygghet och frihet från ohälsa är centralt för den liberala vård- och omsorgspolitiken och detta gäller även patienters anhörigas situation, såväl i mötet med patienten, sjukvården och omsorgen i stort. Anhörigfrågorna är därför viktiga för oss. Vi ser det som en kvalitetsfråga för vård- och omsorg och en förutsättning för att skapa goda förutsättningar för en inkluderande hälso- och sjukvård som utgår från människans behov och förutsättningar.

 


Centerpartiet

Svar från Centerpartiet Region Stockholm

Regeringen har nyligen beslutat om en nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. Hur avser ditt parti se till att anhörigperspektivet och strategin får genomslag i regionens verksamhet?
Svar: Anhöriga som hjälper, stöttar och är engagerade är oerhört betydelsefulla för både den enskilda människan men också hela samhället. Regeringen beslutade i april i år om en nationell anhörigstrategi, där Centerpartiet har varit drivande. Det som kommer ske nu är att Socialstyrelsen ska skapa ett stöd till kommuner och regioner, vilket vi avser följa och införa i Region Stockholm.

Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ert parti berett att se till att en sådan tas fram? Om ja – hur följs den upp?
Svar: Region Stockholm har i dagsläget ingen egen strategi, då Socialstyrelsen håller på att sätta ramar för hur den bör se ut. Från Centerpartiets håll ser vi positivt på införandet av en anhörigstrategi då vi vet hur viktiga anhöriga är.

Anser ditt parti att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om – ja, hur kan det säkerställas att det sker?
Svar: Idag är det många som är anhöriga som inte får det stöd de har rätt till, det vill vi ändra på. Risken för egen ohälsa ökar hos anhöriga som ger omfattande vård. Att inte klara av att både jobba, stödja tonårsbarnen och följa med en åttioåring pappa till läkaren skapar tidsbrist, stress, trötthet och skuldkänslor för många. Vi vill se fler anhörigutbildningar, bättre ekonomiskt stöd, möjligheten till en fast kontaktperson hos kommun och vårdcentral, möjligheter för dagverksamhet och hjälp med avlastning för anhörigvårdaren.

Samordnad individuell plan (SIP) har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visat sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det säkerställas att den används som avsett?
Svar: Samordnad individuell planering är viktigt i många lägen i livet när hjälpt behövs från flera håll. I Region Stockholm har att antalet genomförda SiP:ar har ökat något under 2022, vilket är glädjande, men fortfarande ser vi att antalet ligger på alldeles för låga nivåer. Med de digitala möjligheter som finns idag är vår förhoppning att antalet SIP:ar ökar när deltagarna inte behöver ofta lång restid. Vi är även beredda att följa upp antalet SIP:ar och se över ersättningen för dem, då vi vet att en god planering där alla är med i samma möte skapar bättre förutsättningar och blir betydligt billigare på sikt. Förutom SIP så arbetar vi i Region Stockholm med förstärkt utskrivning på geriatriska avdelningar, just för att säkerställa att äldre inte hamnar mellan stolarna i glappet mellan sjukhusvård, hemtjänst och vårdcentralen.

Vi i Anhörigas Riksförbund och våra lokalföreningar har mycket kunskaper och erfarenheter beträffande situationen för anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Är ni intresserade av att träffa oss för att prata om anhörigfrågor?
Svar: Jättegärna! Återkommer ni med förslag på tider eller ska vi föreslå några datum?

 


Sverigedemokraterna

Svar från Sverigedemokraterna i Region Stockholm

Regeringen har nyligen beslutat om en nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. Hur avser ditt parti se till att anhörigperspektivet och strategin får genomslag i regionens verksamhet?
Svar: Anhörigvårdarna är en stor tillgång för sjukvården och omsorgen och med den nationella anhörigstrategin som stöd vill vi att regionen inleder ett samarbete med regionens 26 kommuner för att standardisera informationen och stödet till anhörigvårdarna i samtliga kommuner. Vi kommer att bevaka frågan och följa upp hur arbetet går.

Barnperspektivet saknas i den nationella anhörigstrategin. Skolhälsovård och elevhälsan utförs idag i den kommunala vården på skolorna i länet – en splittrad organisation mellan 26 kommuner där möjligheten till effektiva insatser varierar. För att säkerställa att barn får det stöd de behöver och för att förstärka vårdkedjan vill vi att barn- och ungdomspsykiatrin tar över driftsansvaret för elevhälsan. En stärkt koppling mellan elevhälsan och BUP ger ett bättre omhändertagande och ökar förutsättningarna för att barns utsatthet som anhörigvårdare uppmärksammas och hanteras utifrån barnets behov i fokus.

Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ert parti berett att se till att en sådan tas fram? Om ja – hur följs den upp?
Svar: Nej, Region Stockholm har i dag ingen antagen anhörigstrategi.
Ja, vi är bredda att ta fram en anhörigstrategi om det visar sig vara nödvändigt för att anhörigperspektivet ska få genomslag i Region Stockholms verksamhet. För att en eventuell regional anhörigstrategi ska få genomslag måste den ha tydliga mål som redovisas i årsredovisningen.

Anser ditt parti att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om – ja, hur kan det säkerställas att det sker?
Svar: Ja. Sverigedemokraterna vill ha en fast namngiven läkare så att patient och läkare lär känna varandra och läkaren får en god kännedom om patientens sjukdomshistoria. Vi vill även ha ett listningstak baserat på vårdtyngd för att få tillräckligt med tid för patienten. Vi vill även ha en vårdkoordinator, som kan vara den fasta läkaren eller någon som läkaren delegerat ansvaret till. Genom en fast vårdkoordinator på vårdcentralen får patienten en kontakt som har ett övergripande ansvar att patienten hamnar rätt i vårdsystemet och får en sammanhängande vård. En vårdkoordinator skulle även kunna ansvara för att informera om anhörigstöd.
Vårdcentralerna ansvarar även för hemsjukvården. Genom att arbeta in rutiner kring standardiserad kontakt och information inom hemsjukvården kan rutiner implementeras för hur samtliga anhörigvårdare ska bemötas i primärvården.

Samordnad individuell plan (SIP) har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visar sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det säkerställas att den används som avsett?
Svar: SIP är lagstadgad både i Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen vilket är något som vi politiker bör ha kunskap om för att kunna följa upp i det politiska arbetet och att SIP används vid behov. Vi vill i ett första steg stödja användningen av SIP med särskilt fokus på äldre personer och multisjuka personer med stora samordningsbehov. Vårdkoordinatorn på vårdcentralen som ansvarar för att informera om anhörigstöd kan även ansvara för SIP och samordna SIP mellan Socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Anhöriga bör ingå i SIP i de fall de är anhörigvårdare. SIP gäller alla åldrar, så för att SIP ska få genomslag tror vi på att arbetet med SIP tar plats i verksamhetsplanerna och utfallet redovisas i årsredovisning.

Vi i Anhörigas Riksförbund och våra lokalföreningar har mycket kunskap och erfarenheter beträffande situationen för anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Är ni intresserade av att träffa oss för att prata om anhörigfrågor?
Svar: Sverigedemokraterna i Region Stockholm träffade nyligen en företrädare för Anhörigas Riksförbund inför att vi färdigställde svaren på frågorna. Vi är intresserade av träffas fler gånger för att följa upp hur arbetet går med att förbättra anhörigvårdarnas situation.

 


Moderaterna

Regeringen har nyligen beslutat om en nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. Hur avser ditt parti se till att anhörigperspektivet och strategin får genomslag i regionens verksamhet?
Region Stockholm följer och implementerar nationella strategier efter att de har beslutats om på nationellt plan. Region Stockholm ska vara tidiga med att implementera riktlinjer som kommer från statens expertmyndigheter så som Socialstyrelsen. Region Stockholm har avvaktat Socialstyrelsens arbete vad gäller anhörighetsstrategi och från Moderaternas håll vill vi vara tydliga med att dessa nya riktlinjer ska tillämpas.

Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ert parti berett att se till att en sådan tas fram? Om ja – hur följs den upp?
Nej i dagsläget finns ingen övergripande strategi antagen, man har avvaktat i väntan på Socialstyrelsens arbete. Det har uttryckts i flera instanser att det behövs nationellt stöd för Sveriges kommuner och regioner för detta, och det är positivt att det nu tagits fram en anhörigstrategi. Denna behöver implementeras i Sveriges kommuner och regioner, så också i Stockholm och utifrån riktlinjerna ta fram lokala program. Det uppdraget förutsätts ges till vår Hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Anser ditt parti att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om – ja, hur kan det säkerställas att det sker?
Ja det anser vi. Det måste dock vara upp till varje vårdgivare och medicinskt ansvarig att tillförsäkra detta. Från Regionens sida är det viktigt att göra verklighet av den nationella strategin, genom att utifrån arbeta fram Regionala riktlinjer och kunskapsstöd för vägledning till Regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter. Riktlinjerna med kunskapsstöd bör finnas tillgängliga för implementering i samtliga av region Stockholms offentligt finansierade hälso- och sjukvård oavsett huvudman.

Samordnad individuell plan (SIP) har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visat sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det säkerställas att den används som avsett?
Storsthlm samverkar med Region Stockholm i arbetet med SIP och tillsammans har man tagit fram stödmaterial för yrkesverksamma inom kommunen och Region Stockholm som möter individer som har behov av en SIP. Det är extremt viktigt att detta följs och att alls om behöver får en SIP, det har vi sett särskilt under pandemin. Ett arbete pågår för att intensifiera arbetet med kommunala och regionala området, inte minst vad gäller SIP efter utskrivning från akutsjukhus. En av åtgärderna i enlighet med utskrivningsprocessen är att fast vårdkontakt erbjuder och kallar till samordnad individuell plan (SIP) inom tre dagar från meddelande om utskrivningsklar, när den enskilde har insatser från bägge huvudmännen. Som exempel kan också nämnas i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, dvs avtalet för våra vårdcentraler, där vi infört både incitament för genomförd SIP om 2500 kronor om ovannämnda efterföljs, men också kraftigt vite på 4 000 kronor om vårdgivare misslyckas med detta, något som vi ser effekt av. Vitet utgår om kallelse till SIP inte är skickad i IT-systemet för utskrivningsprocessen för patienter som är kvar inom slutenvård tre dagar eller mer efter den dag utskrivningsmeddelandet skickats. Uppföljning sker kvartalsvis.

Vi i Anhörigas Riksförbund och våra lokalföreningar har mycket kunskaper och erfarenheter beträffande situationen för anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Är ni intresserade av att träffa oss för att prata om anhörigfrågor?
Ja, det finns ett intresse från Moderaterna, genom Vård- och valfrihetsroteln. Vi ser gärna att ett möte kan bokas in efter valet den 11 september.

 


Sammanställning i PDF-format finns här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer