Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nationelle samordnaren för ökad kvalitet inom äldreomsorgen överlämnade betänkande

Pressmeddelande från Socialdepartementet publicerat 16 juni 2021.

Idag mottog socialminister Lena Hallengren betänkandet ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)” från nationelle samordnaren Göran Johnsson. Betänkandet innehåller 38 förslag som handlar om att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik.

Utredningen föreslår bland annat att kraven på kunskap måste bli tydligare, och att utbildningsnivån höjs i hela sektorn. Det handlar exempelvis om att bredda rekryteringen och få fler män till verksamheterna.

Coronapandemin har visat på vikten av ett nära och tydligt ledarskap. Storleken på arbetsgrupperna föreslås därför vara högst 20–30 medarbetare per verksamhetsnära chef. Utredningen pekar även på vikten av att skapa trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Alla bör erbjudas heltidsanställning och tillsvidareanställning, som en viktig jämställdhetsåtgärd i en starkt kvinnodominerad bransch. De delade turerna föreslås avskaffas.

Vidare anser utredningen att kommuner bör ha en politiskt förankrad plan för att införa och använda ny teknik. Personalen behöver vara delaktig och erbjudas fortbildning om digitalisering.
Slutligen anser utredningen att regeringen bör ta initiativ till att ett nationellt kompetenscenter byggs upp, där kunskap om till exempel demenssjukdomar, geriatrik, logistik och verksamhetsutveckling kan samlas.

Se pressträffen med Socialminister Lena Hallengren här >>

Utredningen Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre (dir. 2019:77) tillsattes den 7 november 2019, och byggde på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt
Göran Johnsson, nationell samordnare
070–5561495
goran.johnsson@ifmetall.se

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer