Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigriksdagen 2017

 

 

Parallella seminarier 2017

 

Föreläsare

 

Bra omsorg för alla – en bärande del av samhällsbygget

HUVUDFÖRELÄSNING

Åsa Regnér, Barn- äldre- och jämställdhetsminister.

 

 


Mindful Tapping

Under Anhörigriksdagen kommer de deltagare som vill få uppleva Tap Out Daily, den enklaste modulen i Mindful Tapping. Ann-Sofi Forsberg och  Kjell Forsberg från Center för Energipsykologi i Norden, kommer att demonstrera detta forskningsbaserade koncept med metoder för träning av limbiska systemet. Syftet med Mindful Tapping är att förändra tankar, känslor, smärta samt stress- och traumadrivna besvär.

I Mindful Tapping lär du dig att använda tapping (beröring) tillsammans med ett
fokus inåt i kroppen för att reglera ditt autonoma nervsystem.
Med hjälp av det påverkas hjärna och nervsystem på specifika sätt som gör att du dels
skapar balans för stunden och dels påbörjar en transformering av gamla stress- och
reaktionsmönster (minneskapslar). Övningarna gör därför ditt autonoma nervsystem både
mer balanserat och mer stresståligt.

Genom att förstå hur vi mår, om vi är stressade eller lugna, så blir det begripligt att vi faktiskt kan påverka vårt humör och våra känslor genom att göra något aktivt med kroppen.


Karlstads kommun – Anhörigstöd på rätt sätt?

Karlstads kommun har gått ut med att de vill bli bäst i Sverige på anhörigstöd. Marléne Lund Kopparklint, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun, kommer tillsammans med några kollegor att berätta om hur kommunen arbetar med anhörigstöd i dag och hur de vill utvecklas framåt.

Marléne Lund Kopparklint, ordförande vård- och omsorgsnämnden,
Karlstad samt representanter från verksamheten.


Arvssynden

En föreläsning om skuld och skam och hur det är att vara förälder till en missbrukare. Både Leffe Winbladh och Peter Jacobsson har egen erfarenhet av missbruk och berättar här om hur svårt det kan vara att som förälder tvingas uppleva hur ens barn hamnar i ett eget missbruk.

”Hur kunde det gå så, vad gjorde vi för fel? Skulden och skammen pockar på uppmärksamhet, vad kan man göra åt detta?”
Leffe och Peter berättar också om hur de gjort för att hjälpa sina barn.

Leffe Winbladh och Peter Jacobsson bildade föreningen VågaVa 1999. Genom föreningen arbetar de för att hjälpa andra människor till ett liv utan droger.


Barn som anhöriga – barnrättsstrategerna har ordet

Hässleholms barnrättsstrateger berättar om hur kommunen arbetar för att uppmärksamma barn som anhöriga. Föredraget innehåller bland annat presentation av

Blandat Lärande Nätverk i nordöstra Skåne och om samarbete kring LOTS-modellen/SIP.

Kristina Kjellqvist är specialpedagogisk samordnare på Centrala Barn- och Elevstödsenheten i Hässleholm.
Stina Lindén är anhörigstrateg med ett förvaltningsövergripande uppdrag inom omsorgen, socialtjänsten och barn och utbildningsförvaltningen.

 


Anhörig och doktor – på samma gång?

Som läkare behöver man ge svåra besked ibland, och man är van att hantera vårdens villkor och irrgångar. Men när man plötsligt är anhörig till någon som är svårt sjuk är det knepigt att veta vilken roll man ska ta. Det är inte alltid lätt att hitta ett sätt att förhålla sig till vården när man är medicinskt insatt, men dessutom själv emotionellt engagerad. Denna föreläsning speglar ambivalensen i att vara doktor och anhörig samtidigt, och frustrationen det kan leda till.

Sophia Rössner är ST-läkare i endokrinologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, där hon arbetar med patienter med diabetes och andra hormonsjukdomar. Sophia har disputerat inom forskning kring insulinkänslighet. Utanför sjukhuset ägnar hon sig åt familj och tre barn liksom löpträning, husrenovering och matlagning.  


Gräv där du står!

Oavsett vem eller var du är i anhöriglandet kan du behöva verktygen som underlättar för dig. Vi erbjuder karta och kompass för att utveckla stödet till anhöriga.

Lennarth Johansson, Forskningsledare, Äldrecentrum, Stockholm
Mailis Lundgren, kanslichef på Anhörigas Riksförbund

 


Återhämtning – Visst är det möjligt!

– om vad jag som anhörig kan göra för att stötta någon med psykisk ohälsa!

De flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig, helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla symtom utan kan även innebära att man kan hantera dem och leva ett acceptabelt liv. Återhämtning från psykisk ohälsa är möjligt – med rätt stöd och rätt hjälp så ökas förutsättningarna. Men vad kan jag då som anhörig göra? Och vad innebär egentligen Återhämtning från psykisk ohälsa?

Jouanita Törnström jobbar som Återhämtningskonsult inom psykiatri i egna företaget med huvudsak föreläsningar från egna erfarenheter av svår psykisk ohälsa. Jouanita är även etablerad kursledare i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa och har under 10 års tid jobbat för RSMH-utbildning med kurserna ibland annat Återhämtningsinriktat förhållningssätt och Bättre bemötande. Utifrån egna erfarenheten av psykisk ohälsa och sin egna kamp tillbaka till återhämtning och många möten med anhöriga så brinner Jouanita i dag för att förmedla kunskapen och hoppet om att återhämtning är möjligt.


Min resa fram tills i dag – som lillasyster till en storebror med en svår CP-skada från födseln

En personlig livsberättelse där Jessica delar med sig av sina egna erfarenheter om hur det är att vara lillasyster till en storebror med en svår CP-skada från födseln. Jessica beskriver en vardag som bland annat har inneburit ett utanförskap, en ensamhet, mycket skratt men som också har krävt ett visst mod. Som lillasyster har hon fram tills i dag behövt vara sin egen karta och kompass. En resa som för Jessica har inneburit en hel del utmaningar och som har varit med och format henne till den hon är i dag.

Jessica Lerner är diplomerad coach, inspiratör och eldsjäl. Hon är även lillasyster till en storebror med en svår CP-skada från födseln och jobbar därför i dag bland annat som anhörig personlig assistent.


Delaktighet och välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi är kunskapen om digital teknik som kan användas för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning.
Arbetet med välfärdsteknik ska alltid utgå från användarnas behov. Det är viktigt att den teknik som utvecklas är tillgänglig för alla, utgår från tanken om universell utformning och att tillgången till teknik är lika oavsett var i landet en person bor.

Monica Rydén har under de senaste tio åren drivit olika utvecklingsprojekt inom kognitionsområdet på Myndigheten för delaktighet och Hjälpmedelsinstitutet. Monica har under 2015 och 2016 arbetat med ett regeringsuppdrag om teknik och innovationer för personer med kognitiv nedsättning. I samtliga projekt har användare, funktionshindersorganisationer och ett flertal olika aktörer ingått.


Schizofreni – Den psykiska sjukdomen med så många olika ansikten

I sin första föreläsning kommer Christer att prata om de senaste forskningsrönen kring schizofreni och vad som i dag anses vara orsaken till att cirka en procent av befolkningen drabbas av denna allvarliga psykiska sjukdom. Betydelsen av ärftliga mekanismer belyses och vi får lära oss hur sjukdomen visar sig hos den drabbade individen under olika skeenden i livet. Avslutningsvis belyses olika behandlingsformer samt sjukdomens prognos.

”Jag är inte arg på dig – Behöver bara vara lite för mig själv”

Föredraget beskriver hur Christer under drygt 30 år har hanterat de olika problem och frågeställningar som han ställts inför som nära anhörig till en som drabbats av kronisk psykisk sjukdom. Trots att Christer är enda syskonet så upplever han sig som ensambarn då brodern Lars brutit all kontakt med sin omgivning, ett uttryck för hur sjukdomen tagit över hans liv på ett destruktivt sätt.

Christer Thernfrid är leg. läkare och specialist i klinisk neurofysiologi med inriktning på preventiv medicin, sömn och stressfysiologi.

 


1+1=3 – Hur går det ihop?

I stödet till anhöriga behövs vi alla. Låt dig inspireras av hur samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer skapar ett mervärde för alla inblandade. I seminariet får du ta del av den nya webutbildningen ”Anhöriga i fokus – Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer” som är ett praktiskt redskap där alla de goda krafterna tillvaratas.

Marianne Falås, frivillig, fd rådgivare sociala verksamheter Röda Korset
Gunilla Matheny, distriktssköterska, pedagog och uttryckande konstterapeut
Mailis Lundgren, Anhörigas Riksförbund
Paul Svensson, utbildningskoordinator Nationellt kompetenscentrum anhöriga


Med kikare, karta och kompass i anhöriglandet

HUVUDFÖRELÄSNING

På spaning åtta år efter en kommunal skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga -hur är läget? Går utvecklingen framåt, bakåt eller i cirklar?

Följ med på en vandring i anhöriglandet och se om riktningen ligger klar och om den verkligen för oss dit vi vill komma.

Lennarth Johansson, Forskningsledare, Äldrecentrum, Stockholm

 


E-lärande – resurser för stöd till anhöriga, frivilliga och personal

Den digitala utvecklingen erbjuder många möjligheter. Under presentationen kommer trender nationellt och internationellt att presenteras. Olika former av e-lärande som webbkurser, webbinarier, stödgrupper på nätet och appar kommer att demonstreras. Vidare kommer utmaningarna med digitalisering att behandlas och diskuteras.

Presentatörer:  Lennart Magnusson, verksamhetschef och docent, samt Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor, båda från Nka och Linnéuniversitetet.


Stöd till yrkesverksamma anhöriga – vilket stöd upplevs värdefullt?

Många anhöriga ger hjälp, stöd och vård till en närstående vid sidan av sitt arbetsliv. För att kunna göra detta behövs stöd på olika sätt. Hur kan detta stöd se ut? I föreläsningen presenteras resultat från en studie kring vad yrkesverksamma anhöriga upplever och skattar som värdefulla stöd. Med detta som grund resoneras kring hur man kan gå vidare och utveckla anhörigstöd. Speciellt fokus riktas mot användningen av Informations- och kommunikationsteknologier (IKT).

Stefan Andersson är specialistsjuksköterska inom vård av äldre, projektmedarbetare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samt doktorand inom vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö.


Hur stödjer vi anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Goda exempel och samlat kunskapsmaterial om bemötande och stöd till anhöriga. Ingrid Lindholm, projektledare och Jenny Lindström, kommunikationsansvarig från Anhörigprojektet kommer att presentera aktiviteter och insatser som stödjer och hjälper anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

De har bland annat tagit fram en handbok för anhörigkonsulenter, lanserat en kampanj i sociala medier ”vem hjälper den som hjälper”, presenterat en film för yrkesverksamma, anordnat konstkurs för anhöriga, anhörighelger med mera.


Samordning – det svåraste och det viktigaste

HUVUDFÖRELÄSNING

En föreläsning om hur det kommer sig att den svåraste, mest komplexa och tidskrävande insatsen – samordning – ofta hamnar i knät på anhöriga. Efter en kartläggning av lagar och föreskrifter om samordning (det tar inte så lång tid) kommer jag att beskriva vad samordning innebär.
Och vad är SIP – Samordnad Individuell Planering?
Därefter vad både den enskilde, anhöriga och verksamheten vinner på att insatserna samordnas.
Sist – ett recept på hur man gör.

Lisa Andersson är verksam som föreläsare, handledare och författare. Hon fokuserar på att utveckla en kompetent organisation med fungerande former för dialog och samverkan. Lisa är anhörig inom äldreomsorgen sedan många år.


Kvalitet i äldreomsorgen ur ett anhörigperspektiv

Vården och omsorgen om äldre personer handlar om att se både långt och helt. Det innebär att kvalitet behöver definieras av flera parter där anhöriga är en del.

All vård och omsorg behöver präglas av ett partnerskap. En trio med ömsesidig respekt – närstående, anhörig och personal. Susanne Rolfner Suvanto är utsedd till särskild utredare med uppdrag att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Utredningen lämnar sitt betänkande den 31 mars i år.

Susanne Rolfner Suvanto har lång erfarenhet av områdena vård och omsorg om äldre och om psykisk ohälsa. Hon har arbetat nationellt under många år, bland annat på SKL, Socialstyrelsen och Socialdepartementet, de senaste åren med att bland annat föreläsa och skriva om äldres psykiska ohälsa. Hon är även redaktör till boken ”Äldres psykiska hälsa och ohälsa – prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder”, Gothia förlag.

 


Varför pratade vi aldrig om att pappa hade en psykisk sjukdom?

HUVUDFÖRELÄSNING

Hasse Brontén växte upp med en pappa som hade diagnosen manodepressiv. Först många år senare har Hasse öppet berättat sanningen om hur hans pappa dog. Inte på grund av cancer som länge var den stående lögnen. Varför är det fortfarande lite tabu kring psykiska sjukdomar? Var går gränsen mellan personlighet och diagnos? På ett varmt men samtidigt mycket underhållande sätt berättar Hasse om sina erfarenheter och tankar kring att växa upp med en pappa som inte riktigt var som alla andra.

Hasse Brontén är komiker, konferencier, skådespelare, speakerröst, moderator och föreläsare.


När kriget är det enda jag minns

HUVUDFÖRELÄSNING

Traumatiska händelser påverkar oss på olika sätt beroende på när i livet de skedde och symptomen kan se olika ut i olika skeden i livet.

Det är inte ovanligt att en person kunnat dölja och hålla undan symptom på posttraumatisk stress (PTSD) under sitt yrkesverksamma liv och utvecklar svårigheter först som äldre. Det naturliga åldrandet och minnessvårigheter accelereras av PTSD och risken att utveckla demens är högre hos traumatiserade. Att symptomen på demens och PTSD delvis liknar varandra gör det svårt att få rätt vård. Hur hjälper vi bäst traumatiserade äldre, och hur skyddar vi dem som utvecklar demens från att tvingas bära sina minnen hela livet?

Med utgångspunkt i sina patienter, traumatiserade flyktingar föreläser Frida Johansson Metso, leg psykolog och projektledare för Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklingsprogram Flykt, exil och trauma.


Hjärnkraft och hjärnsvikt

HUVUDFÖRELÄSNING

Kunskap om hur hjärnan fungerar är ett viktigt redskap i mötet med våra medmänniskor. Särskilt viktigt är det i mötet med individer som har kognitiva nedsättningar då det ger oss redskapen för ett adekvat bemötande. Dessutom bidrar denna kunskap till självkännedom om hur vi själva fungerar vid tex stress.
Beata Terzis har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom området Kognitiva sjukdomar. Hon är även medförfattare till boken ”Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt – en handbok i bemötande”, Gothia förlag. Henne föreläsning tar sin utgångspunkt i hur medarbetare och närstående på ett bättre sätt kan förstå och bemöta den som drabbas av kognitiva nedsättningar.

Beata Terzis, med. dr, leg. psykolog och sakkunnig i kognition inom Frösunda Omsorg


Om myndigheternas serviceskyldighet att vara dig till hjälp!

Vad kan du egentligen kräva av en myndighet som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunen? Vad säger Förvaltningslagen?

Det är inte lätt att göra sin röst hörd, varken som anhörig eller som lekman i möten med stora myndigheter.
Här har du möjlighet att ta del av viktig information utifrån den lag som styr myndigheternas skyldighet att ge den hjälp du behöver!

Erik Ward, fd chefsjurist på Försäkringskassan och bland annat sakkunnig inom Socialförsäkringsfrågor lotsar oss igenom Förvaltningslagen med fast och tydlig hand.


Jag njuter så länge jag varar

HUVUDFÖRELÄSNING

Erik anser att blanda allvar med humor är ett av de bättre sätten att ta till sig lite tuffare utmaningar. Erik föddes med en av världens mer ovanliga sjukdomar och är sjuk än idag. Efter hundratals dagar bakom sjukhusets vita väggar har han lärt sig uppskatta de små sakerna i vardagen. Han har lärt sig optimera sin vardag för att få ut så mycket som möjligt av den trots en kropp som kämpar emot. Att lära sig skratta är bästa medicinen bara man varvar det med allvar och eftertanke, då utvecklas vi som personer och kan lättare göra något av de bekymmer som fyller vår vardag.

Erik Ståhl – inspirationsföreläsning om att älska livet oavsett hur tufft det kan vara


Jessica Falk underhåller på Bruket efter Anhörigriksdagen

På kvällen efter Anhörigriksdagens första dag, har man som deltagare möjlighet att äta middag på Bruket i Varberg. Under middagen kommer musikern och föreläsaren Jessica Falk att underhålla med sång och musik samt berätta om sin tuffa livsresa.

Om inspirationsföreläsningen Just Do It:

”Efter flera tragiska motgångar, befann sig Jessica Falk i en situation i livet där få trodde hon skulle komma igen. En dag tog hon beslutet att våga gå för sin dröm och ta tillbaks kommandot över sitt liv.

En stark vilja och en obeskrivbar passion för musik, har i dag tagit henne till Nashville där hon skapar och spelar in sin musik tillsammans med några av världens bästa musiker.

I inspirationsföreläsningen ”Just Do It” får du följa Jessicas resa från livets botten till Nashville. En resa om möten som förändrat livet, en resa om tillfällen som ändrat livet, om med- och motgångar. En resa om att själv kunna påverka sitt liv med tankekraft och järnvilja.

En resa om att göra sig själv stark.

Du kommer att bli inspirerad, peppad och målinriktad. Framför allt kommer du fundera över var du står just nu i ditt liv och vad du vill göra av det!”Utställare på Anhörigriksdagen 2017

 

 

Vi är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd (samt deras familjer) – från spädbarnsålder till skola och arbete eller daglig verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIXXA – Appen som är utvecklad för att förenkla samordning och kommunikation mellan brukare, anhöriga och leverantörer av t ex vård och omsorgstjänster.

 

 

 

Optimal Potential npf sprider kunskap och ger tips och råd, ur två perspektiv – både den anhöriges men också inifrånperspektivet.

Daniel är 24 år och har diagnosen Aspergers syndrom och Kerstin är hans mamma och är den som, ensamstående, har lotsat honom från en ganska stor problematik som liten till att idag vara en fullt fungerande vuxen, med både ambitioner, driv och en vilja att lyckas. Tillsammans håller de föreläsningar och workshops, men de har också skrivit en bok tillsammans – också den ur två perspektiv. Inspiration, kraft och ett antal nycklar som låst upp många av Daniels låsta dörrar är det som förmedlas – till både anhöriga, anställda och den som själv har en diagnos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norlandia erbjuder individanpassade och kvalitativa tjänster inom förskolor, patienthotell och äldreomsorg. Med fokus på kundens förutsättningar, behov och önskemål utvecklar och realiserar vi dagens och framtidens tjänster med ett professionellt ledarskap och ett innovativt arbetssätt.

 

 

 

 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt dagliga liv samt att anhöriga ska få stöd och information.
Grundtanken är att det inte ska spela någon roll var i landet man bor för att ta del av likvärdig omsorg. Verkligheten visar dock att anhöriga får kämpa för sin vardag och för att få det att gå ihop. Besök vår monter och hör mer om Hjärnkrafts tankar kring stöd till anhöriga och närstående.

 

 

 

JOYY – Den självbalanserande elrullstolen. Denna nyhet kan båda beskådas och provas på mässan men därutöver har Molico många smarta lösningar inom flytt och transport. Se samtliga produkter på www.molico.se där även katalog kan tankas hem.

 

 

 

Riksförbundet Attentions projekt ”Anhörigstöd” har som mål att sprida information om hur man kan stötta anhöriga och hur man själv kan få stöd som anhörig till en person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

 

 

 

 

 

 

Med över 50 års erfarenhet arbetar vi på TENA ständigt med att utveckla och förnya vårt breda sortiment av produkter och tjänster inom kontinens- och hygienområdet. Vårt engagemang att förbättra kontinensvården för alla är det som har gjort oss världsledande på området.

I vårt samarbete med Anhörigas Riksförbund vill vi sprida kunskap om inkontinens och hjälpmedel samt stötta med information som förenklar den anhöriges situation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhörigprojektet verkar för att förbättra anhörigas situation, oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlar om. För att göra det jobbar vi mot psykiatrin, politiker, media samt samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa. Anhörigprojektet finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som är ett nätverk bestående av tolv medlemsorganisationer.

 

 

 

 

Särnmark grundades redan 1992 av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. Det gör oss till en av de äldsta assistansanordnarna i Sverige, med över 20 års erfarenhet. Särnmarks assistansverksamhet kom till utifrån Mikaels egna erfarenheter som funktionsnedsatt och hans vilja till förbättring. Mikael och Cecilia är fortfarande ägare och starkt intressepolitiskt engagerade i verksamheten. Särnmark erbjuder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlig assistans för personliga människor. Tänk så olika människor är – alla har vi olika saker vi behöver göra, och olika upplevelser vi längtar efter, olika platser vi vill besöka och olika människor vi tycker om att vara tillsammans med. För oss på Hela Sveriges Assistans är det kärnan i hela vår verksamhet och skälet till att vi finns. Alla människor ska få chansen att leva efter sin egen kompass, med eller utan assistans.

 

 

ZAFE – Det naturliga valet av anhöriglarm för tryggare vård i hemmet.

 

På Vardagas cirka 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende och dagverksamhet. Våra 7 000 medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea.

 

Somna erbjuder sinnesstimulerande hjälpmedel baserade på tyngd och tryck. Produkterna förbättrar livskvalitén hos användare med kognitiva funktionsnedsättningar eller sömnsvårigheter.

Filmer från Anhörigriksdagen 2017

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer