Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigas Riksförbunds remissvar gällande SOU 2020:47

Nu har arbetsgruppen inom Anhörigas Riksförbund läst igenom, diskuterat och skrivit ner sina åsikter på remissen gällande ”SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”.

Övergripande synpunkter inkluderar bland annat att det är mycket bra att utredningen fokuserar på förebyggande arbete och en lättillgänglig socialtjänst. Det är alltid bättre, och i regel också billigare, att förebygga problem än att behöva åtgärda dem när de redan uppstått. Det måste också vara en hörnsten i synen på stöd till anhöriga.

Utredningen vill tona ner betydelsen av att olika grupper nämns i lagen med hänvisning till karaktären av ramlag. Det är dock mycket viktigt att anhöriga är omnämnda i lagtexten. Risken är annars att de helt faller bort och mest uppfattas som ett bihang till den som behöver vård och omsorg med stöd av lagen, inte som egna individer med egna behov i rollen som anhörig. Vi stöder således förslaget om att bibehålla vissa grupper i lagen.

Vill du läsa hela remissvaret finns det tillgängligt här.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer