Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Välkommen till Järfälla Anhörigförening

Järfälla Anhörigförening – för dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller vän

Det ställer stora krav att vara anhörigvårdare. Förutom att få information, kunskap och hjälp att navigera i vårddjungeln behöver vi alla få stöd från andra som är eller har varit i samma livssituation. Att kunna träffas och prata om detta är för många en viktig energikälla. Därför ordnar vi träffar med café för att kunna få dessa pratstunder.

Kanske håller din livssituation på att bli övermäktig – du gör allt för din kära och glömmer dig själv. Det gäller att i tid få tillgång till den hjälp som finns att få och att ta emot den. Risken är annars att du kör slut på dig och själv blir vårdbehövande.

Vi som är med i Järfälla Anhörigförening (JAF) är eller har själva varit anhörigvårdare och vet hur bunden och isolerad man kan bli. Därför gör vi bl. a. följande:

 • ordnar möten där du träffar andra som har det som du
 • bjuder in föreläsare i angelägna ämnen
 • bevakar anhörigvårdarens rättigheter i samhället
 • Samlar och för fram anhörigas idéer och önskemål till bl. a. kommunen

Om oss

JAF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår målsättning är att uppmärksamma och tillvarata medlemmarnas behov av stöd i deras specifika situation som anhörigvårdare till sin närstående, den långvarigt sjuke, såväl äldre som yngre eller funktionshindrade som vårdas i hemmet eller i särskilt boende och som inte längre klarar av vardagen på egen hand. JAF är medlem i Anhörigas Riksförbund (AHR) som samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på nationell nivå. De flesta kommuner i Sverige har lokala anhörigföreningar. Vi har erfarenhetsutbyte med andra föreningar i Mälardalen. Vi deltar årligen i AHR´s ordförandekonferens och anhörigriksdag.

Snart börjar ett nytt arbetsår. Innan redogörelse görs gällande våra aktiviteter, så vill vi kort kommentera det gångna året. Vårt samarbete med kommunen har förbättrats undan för undan. En av de viktigaste sakerna är, att planering och marknadsföring av föredrag har blivit mycket bättre. Den förbättrade marknadsföringen, där vi även fått pensionärsföreningarna att informera om föredrag och andra anhörigfrågor i sina tidningar, har medfört, att anslutningen har varit betydligt högre än tidigare. Av 5 arrangemang kom mellan 40 och 60 personer vid 4 av tillfällena. Vad gäller framtiden så fortsätter vi som tidigare med föredrag samman-hängande med Internationella Alzheimerdagen i slutet av september och anhörigveckan i början av oktober. Dessutom kommer det att bli ett föredrag i slutet av mars. Den 26 mars kommer vår äldsta riksdagsledamot Barbro Westerholm att främst tala om anhörigfrågor.

Medlemsantalet har ökat påtagligt. I början av året var vi 53 medlemmar och i slutet av året är vi 79 medlemmar. Värva gärna fler!

I vår styrelse ingår:

Vi har haft årsmöte under februari. Styrelsen fick ansvarsfrihet för föregående år. Det har skett en del förändringar vad gäller vilka, som innehar olika uppdrag. Följande gäller:

 • Ordinarie ledamöter i styrelsen är oförändrat Lennart Backman (ordf), Ingemar Aronsson (v ordf), Lea Mårtensson (sekr) och Ann-Britt Elstorp (ekonomi). Britt Block är ny ersättare.
 • Claes Östlund är ny revisor och Stig Svensson ny valberedare.

Vårt samarbete med kommunen förbättras undan för undan. Vi får gehör för förbättringar, men det tar ofta lång tid att få genomfört sådana.

Vill du komma i kontakt med oss så finns följande möjligheter:

 • Kom till någon av våra kaffestunder
 • Maila jarfalla.af@gmail.com
 • Ring Lea på 076-861 64 98 eller Lennart på 08-583 567 65, säkrast kvällstid.
 • Skriv ett vanligt brev med adress: Järfälla Anhörigförening c/o Lea Mårtensson, Fabelvägen 11, 176 70 Järfälla

Övrigt

För att administrationen och informationen till medlemmarna skall fungera så bra som möjligt är det angeläget, att vi så snabbt som möjligt får information om ev. ändring beträffande adress, telefonnummer och mejladress.

Meddela Lea Mårtensson på lea.martensson@gmail.com eller 076-861 64 98.


Aktiviteter

Nedan kan du läsa vad som kommer att hända under första halvåret 2019.

Caféträffar

Det kan vara bra för en del att få ventilera sina problem. Vi kommer därför att fortsätta i Kärnmakaren, Kallhäll. Caféträffarna blir kl 13.15 – 14.45 enligt nedan.  

24 april
8 maj
22 maj

Anhörigkonsulenten Anna-Lena Eriksson avser komma 24 apr.

Även icke-medlemmar får delta. Vi hoppas dock, att vederbörande blir medlem. Ingen anmälan, kom då det passar dig. Kaffe och kaka serveras. Vi återkommer beträffande hösten 2019.

Årsmöte

Årsmöte genomförs den 21 feb kl 13.30 i Kärnmakaren. Du är hjärtligt välkommen. Dagordning och övriga handlingar sänds ut i förväg via mejl. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga vid caféträffar fr o m den 30 jan. Önskar medlem utan mejl få handling, kontaktas Lea Mårtensson på 076-8616498.

Övriga medlemsträffar

Vi ordnar träffar. För vissa gäller att anmälan är bindande. Det innebär, att om du får förhinder och inte kan delta och inte lämnat återbud senast angiven sista dag för anmälan, så måste du ändå erlägga avgift, då föreningen drabbas av vissa kostnader.

Vi ordnar följande träffar:

 • Tor 11 apr kl 18.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kvarnplan 11 i Jakobsberg lämnar vi allmän information. Träffen är närmast till för medlemmar, som har svårt att komma på dagträffar, men alla är mycket välkomna. Vi bjuder på kaffe med bröd. Ingen anmälan.
 • Fre 24 maj kl 14.00 träffas vi vid Café Säby, där vi bjuder på kaffe och bulle och ser oss omkring, om vädret tillåter. Åker du kommunalt så kan du ta buss 567 till Bauhaus och promenera några hundra meter mot Säby gård.
 • Ons 19 juni träffas vi på Kärnmakaren kl 13.30 och äter matjessill och ostsmörgås till det subventionerade priset 40 kr. Bindande anmälan senast 16 jun till Lea Mårtensson på martensson@gmail.com eller 076-861 64 98 alternativt till Lennart Backman på backman.lennart@telia.com eller 08-583 567 65 (helst kvällstid).
 • Tis 16 jul kl 17.30 träffas vi vid serveringen Sjömacken i Stäket. Vi bjuder på en smörgås. Du betalar själv vad du vill dricka till. Du kan åka med buss 548 från Kallhäll, om du åker kommunalt.
 • Ons 14 aug kl 13.30 har vi korvgrillning på Kärnmakaren. Dessutom lämnar styrelsen aktuell information. Rabatterat pris är 40 kr. Bindande anmälan senast 11 aug till Lea Mårtensson på martensson@gmail.com eller 076-861 64 98 alternativt till Lennart Backman på backman.lennart@telia.com eller 08-583 567 65 (helst kvällstid).

Biltransport

Medlem, som har mycket svårt att ta sig till olika träffar, ber vi kontakta Lea Mårtensson (se nedan). Vi kan inte lova, men vi skall försöka hjälpa till med transport.

Framtidsfullmakt

Det kan vara förståndigt att skaffa en framtidsfullmakt. I en sådan kan du utse en person, som tar hand om dina angelägenheter, om du blir sjuk och inte kan ta hand om dig själv. Ingemar Aronsson i vår styrelse kan ge dig mer information och hjälpa dig. Kontakta honom på tel 070 527 67 75 eller ingemar.aronsson@gmail.com.


Bli medlem

Det vi har gemensamt i vår förening är att vi vet hur det är att ha en nära anhörig som är svårt sjuk. Många av oss anhörigvårdare vårdar sjuka närstående hemma. Förutom sorg och oro kan det vara en tung börda att bära, att ta hela ansvaret. Vi vet hur svårt det kan vara och hur hjälplös man kan känna sig. Man kan bara förstå det, om man har varit med om det.

Anhörigföreningen är till för att vi ska stötta varandra på olika sätt. Vi ska kunna ha någon att prata med som lyssnar och förstår och någon, som driver de frågor, som är viktiga för oss, i ett politiskt sammanhang. Vi arbetar ideellt och finns i hela landet, Vi vill gärna se dig som medlem i vår förening för ömsesidig nytta och glädje! Om Du inte är anhörigvårdare, men ändå vill stödja vår förening, är du naturligtvis mycket välkommen som medlem.

Medlemsavgift

Vår medlemsavgift för 2019 är oförändrat 100 kr. Är även den, som du är anhörigvårdare till medlem, så är avgiften 80 kr för denne, om man har samma adress. Avgiften sätts helst in under januari på PG 300361-3 – Järfälla Anhörigförening. Notera ditt namn på inbetalningen. När du blivit medlem, kommer du att få riksförbundets tidning Vi Anhöriga 4 ggr/år.

För att bli medlem:

Kontakta oss via e- post jarfalla.af@gmail.com eller ring Lea på tel 076-861 64 98.
Se till att vi får nedanstående uppgifter, som vi behöver ha i vårt medlemsregister:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Hemtelefon
 • Mobiltelefon
 • E-postadress

Dina personuppgifter används endast för nödvändig handläggning inom Anhörigas Riksförbund och vår förening. Vi lämnar inte ut dina uppgifter externt.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Adressändring

För att administration och information till medlemmarna skall fungera så bra som möjligt är det angeläget, att vi snabbt får information om ev ändring beträffande adress, telefonnummer och mejladress. Meddela Lea Mårtensson på 076-861 64 98 eller lea.martensson@gmail.com.


Var och hur kan jag få information och hjälp

Förutom att fråga oss i JAF finns det olika sätt att pröva. Nedan finns länkar till viktiga platser med information. Ofta finns så mycket information att man inte hittar just det man söker:

 • Anhörigportalen i Järfälla – www.jarfalla.se/anhorigportalen = Järfälla kommuns information med råd och tips. Järfällas Anhörigkonsulent heter Anna-Lena Eriksson, telefon 08-580 289 27.
 • Anhörigas Riksförbund – vårt riksförbund med snart 60 andra lokalföreningar runt om i landet
 • Anhörighandboken – viktig och mångsidig information utgiven av Anhörigas Riksförbund
 • Anhöriglinjen 0200-239 500 är Anhörigas Riksförbunds stödtelefon dit man kan ringa för att få stöd och råd. Det går även att maila till anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se
 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer