Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

#Anhörigperspektiv

Projektfakta

Våren 2022 beslutade regeringen om en nationell anhörigstrategi som i huvudsak baseras på tillämpning av anhörigperspektiv.

Tillämpning av ett anhörigperspektiv innebär bland annat en vilja och ett förhållningssätt bland politiker, chefer och medarbetare att tillämpa ett mer ”systemiskt tänk” kring den enskilde där denne är en del av en större helhet ex familj och andra sociala konstellationer. Det krävs en förståelse i offentlig verksamhet för hur dessa konstellationer påverkas vid insatser, omsorg, vård och myndighetsutövning kring den enskilde.  Dessa personer ska erbjudas information, stöd och delaktighet.  Det behövs en insikt om att informell omsorg ska vara ett frivilligt åtagande.

Anhörigperspektiv i offentlig verksamhet innebär inte bara en förståelse för den anhöriges perspektiv utan också att förutse och i möjligaste mån undvika strukturellt skapad negativ påverkan och att på olika nivåer arbeta förebyggande.

Projektet uppdrag är att synliggöra och uppmärksamma vad ett anhörigperspektiv i kommunal verksamhet kan innebära för olika funktioner och verksamheter i en kommun.

Nka utför en kartläggning om hur kommunerna arbetar med anhörigperspektiv. (20230430)

Projektets kunskap baseras dels på denna kartläggning, AHRs definition av vad ett anhörigperspektiv är (pdf), Socialstyrelsens utredningsunderlag om en nationell strategi om stöd till anhöriga (pdf), Socialstyrelsens uppdrag om att stärka anhörigperspektivet samt aktuell forskning inom området(pdf).


Tillvägagångssätt och aktiviteter

Anhörigperspektivet kommer att synliggöras genom att erbjuda kommuner kostnadsfria föreläsningar runt om i landet under 2023 (maj-december) och denna föreläsningsturné fortsätter under 2024 . Bokning om dialogföreläsning gör via: martina.takter@anhorigasriksforbund.se

Förväntade resultat:

Anhörigperspektivet ska vara känt, uppmärksammat och förankrat i de verksamheter som möter anhöriga och deras närstående i kommunen. För att det ska uppnås måste nyckelpersoner, beslutsfattare, chefer och medarbetare ha kunskap och insikt om vad ett anhörigperspektiv kan vara, för att kunna se till att det finns verktyg för att detta ska genomsyra hela kommunen.

Inspirera kommuner att ta fram ett övergripande, styrande dokument såsom en policy eller en lokal strategi, som implementeras i organisationen och löpande följs upp och hålls reviderad. Genom projektet vill vi hjälpa till, jämna marken och påskynda arbetet med utgångspunkt från Anhörigas Riksförbunds definition på anhörigperspektiv och intressepolitiska program samt den Nationella Anhörigstrategin.


Bilagor

Föreläsningsinbjudan i utskriftsformat

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära (socialstyrelsen.se)

Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer (socialstyrelsen.se)

Anhörigas Riksförbunds definition av anhörigperspektiv (pdf)

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer