Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Uppdrag anhörig

Uppdrag Anhörig är ett projekt som syftar till att belysa genusaspekter av anhörigskap. Målet är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap som berör livssituationen för kvinnor i arbetsför ålder som är anhörig till en medmänniska som på grund av sjukdom, ålderdom eller funktionsvariation inte klarar vardagen på egen hand. Vi vet att denna grupp lever under stor press samtidigt som det finns väldigt lite kunskap och förståelse för deras livsvillkor.

En forskare från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) kommer kartlägga befintlig kunskap på området som sedan kommer att kompletteras med berättelser från djupintervjuer. Materialet kommer sammanställas i en rapport. Parallellt kommer personliga berättelser och reflexioner kring anhörigskap att samlas in av Anhörigas Riksförbund, dessa kommer att sammanställas i en publikation för att sedan spridas i bland annat sociala medier. Syftet är att ta fram ny kunskap samt tillgängliggöra den för allmänheten. På så vis hoppas vi kunna åstadkomma en normförskjutning som på sikt dels innebär att omsorgsarbete delas mer lika mellan män och kvinnor, dels att allmänheten, och kanske i synnerhet arbetsgivare, får en utökad förståelse för komplexiteten i det så kallade obetalda omsorgsarbetet – att det inte bara innefattar egna barn utan att det i ett livsloppsperspektiv ofta inrymmer fler att sörja för. Förhoppningsvis kan vi följa upp detta projekt med ytterligare ett projekt där målet är att ta fram ett nationellt utbildningsmaterial som vänder sig till arbetsgivare.

Projektet pågår under 2019 med finansiering från Jämställdhetsmyndigheten.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer