Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Stärka den psykiska hälsan hos anhöriga

Under 2021 samarbetade Anhörigas Riksförbund och Svenska Röda Korset i ett projekt för att stärka anhörigas psykiska hälsa. Syftet med samarbetet vara att sammanställa tips, råd och stöd för att stärka anhörigas psykiska hälsa. Projektet gjordes möjligt med medel från Socialstyrelsen.

Sammanställningen är ett resultat från två likvärdiga workshops som anordnades för att ta fram underlag med tips och råd om hur anhörigas psykiska hälsa kan stärkas. Workshoparna anordnades vid två tillfällen och vände sig till medlemmar i Anhörigas Riksförbund, frivilliga från Svenska Röda Korset, andra organisationer, andra anhöriga samt tjänstepersoner från kommunernas anhörigstöd runt om i landet.

Workshoparna utgick från en av de fyra kortfilmer som Anhörigas Riksförbund och Svenska Röda Korset har tagit fram under 2019. Sammanställningen innehåller också ett material med förslag på upplägg för studiecirkel för att stärka anhörigas psykiska hälsa.

Läs mer här, kika på filmerna och ladda hem materialet >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer