Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Socialministern presenterade nationell anhörigstrategi

Förbundsordförande Ann-Marie Högberg var en av få inbjudna när socialminister Lena Hallengren idag presenterade den nya nationella anhörigstrategin på Linnéuniversitetet i Kalmar. ”Strategin kommer att ha stor betydelse och blir en grund för att utveckla anhörigstöd och anhörigperspektiv på alla olika nivåer”, säger Ann-Marie Högberg.

Det var den 14 april som regeringen fattade beslut om att Sverige ska ha en nationell anhörigstrategi. Syftet är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg och att stödet till anhöriga ska bli mer likvärdigt över landet.

Vid ett besök på Linnéuniversitetet tidigare idag redogjorde socialminister Lena Hallengren för innehållet i strategin:
– Vi vet att anhöriga får dra ett alldeles för stort lass under alldeles för lång tid. Man har också missat att ta vara på de anhörigas kunskaper när man ska se till att vården fungerar. Tanken med strategin är att sätta fokus på de anhörigas behov, skapa en helhet kring den närstående där vården och omsorgen ser situationen för både den närstående och de anhöriga, sa hon bland annat.

Anhörigstrategin ramas in av tre identifierade behov:
1. Att välfärdens insatser till den närstående fungerar.
2. Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett anhörigperspektiv.
3. Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del, till exempel i form av information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd.

– Det är viktigt att få en bra struktur för att kunna utveckla arbetet framåt. Vi har sett det som angeläget att ha den här ramen att sortera anhörigfrågor inom. Strategin är bara början på det anhörigstödjande arbete vi har för avsikt att bedriva. Den är ett verktyg för att få till stånd förändring, men det är ingen tvekan om att de anhöriga spelar en viktig roll i arbetet, sa Lena Hallengren.

Flera särskilt inbjudna gäster medverkade också, bland dem Anhörigas Riksförbunds ordförande Ann-Marie Högberg, som påtagligt nöjd kommenterade beslutet:
– För oss känns det förstås fantastiskt att vi nu får en nationell anhörigstrategi, som vi längtat efter och kämpat så länge för. Det är en stor framgång för Sveriges 1,3 miljoner anhöriga och det blir ett dokument som alla måste förhålla sig till och rätta sig efter. Det kommer att ha stor betydelse och blir en grund för att utveckla anhörigstöd och anhörigperspektiv på alla olika nivåer, sa hon.

Ann-Marie Högberg lyfte fram att anhöriga gör ovärderliga insatser för samhället och att det med befolkningens stigande ålder inte kommer att bli lättare att vara anhörig.
– Många vill och kan ställa upp, men det förutsätter rimliga villkor för att inte anhöriga ska drabbas av ohälsa själva och få sin livskvalitet beskuren och inte heller kunna förena anhörigskapet med arbete. Det handlar om kärlek men samhället får verkligen inte profitera på anhörigas kärlek, sa hon.

Förbundsordföranden framförde att hon tycker att förbundets synpunkter tagits väl tillvara i det underlag som Socialstyrelsen tog fram inför beslutet om den nya nationella strategin.
– Jag tycker också att regeringen varit mycket lyhörd inför detta. I strategin finns en klar förståelse för vad som behöver göras. De tre kategorierna i ramen är ytterst relevanta. Det är naturligtvis också viktigt att påpeka att utgångspunkten alltid måste vara att de anhörigas insatser ska bygga på frivillighet, det kan inte nog betonas, sa Ann-Marie Högberg.

Hon tyckte även att det är viktigt att strategin uttalar vilken roll hälso- och sjukvården har för de anhöriga som den instans de möter allra först.
– Hälso- och sjukvården behöver kunskaper om hur de ska bemöta anhöriga och på vilket sätt de kan lotsa anhöriga till det stöd de kan behöva. Det är bra att strategin poängterar att de anhöriga ska erbjudas stöd. Det är sorgligt att många väldigt sent får veta att det ändå finns stöd att få. Vi möter många anhöriga som säger det.

Socialstyrelsen har nu fått tre betydelsefulla uppdrag, tyckte Ann-Marie Högberg, för ett mer individuellt och likvärdigt stöd över hela landet.
– Det har hittills varit en pinsam brist att vi inte vetat vilket stöd som ges i landets olika delar. Det är därför utmärkt att det ska tas fram former för hur man ska följa upp det och verktyg för hur anhörigperspektivet kan förverkligas. Vi ser det som avgörande att det kommer tydliga signaler från beslutsfattare och ledningar att det ingår i jobbet och förväntas.
– Vi från Anhörigas Riksförbund hjälper förstås gärna till med de här uppdragen. Vi är väldigt glada för den här strategin, men alla ska vara förvissade om att vi både kommer att bidra och även bevaka att den får genomslag i alla sammanhang och på alla nivåer där de anhöriga finns, och att det avsätts resurser för att strategin ska kunna genomföras. sa Ann-Marie Högberg.

Kunskapsläget om omfattningen och kvaliteten på det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga är idag bristfällig, menar regeringen i ett pressmeddelande. Man ger därför Socialstyrelsen tre uppdrag som ska vara klara hösten 2023: att redovisa dels hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas, dels hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga kan utformas, samt att ta fram stöd som riktar sig till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Detta stöd ska ge vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningen och vara till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser riktade till den som är anhörig.

Regeringen har även beslutat att permanent höja statsbidraget från 11 till 16 miljoner kronor för att öka möjligheterna för organisationer som stödjer de som vårdar och hjälper någon närstående. Ann-Marie Högberg såg inte helt oväntat positivt på den aviserade höjningen:
– Vi har stora kunskaper som kan komma samhället till del, och vi kan också möta anhöriga på ett annat sätt än myndigheterna kan. Vi hoppas förstås att det här inte enbart blir projektpengar som låser våra insatser rätt mycket, utan att man också litar på att vi använder basresurser klokt även om de inte är öronmärkta, sa hon.

Dagens möte arrangerades av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Förutom socialminister Lena Hallengren och förbundsordförande Ann-Marie Högberg medverkade region- och kommunpolitiker, flera anhörigkonsulenter samt representanter från Nka.

Ta del av hela webbsändningen på Nka:s hemsida:
https://anhoriga.se/nka-play/livesandning-nationella-anhorigstrategin

På bilden syns Förbundsordförande Ann-Marie Högberg t.v. och Socialminister Lena Hallengren t.h.

Text: Michael Nystås, Anhörigas Riksförbund
Foto: Josefine Göransson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer