Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Så hjälper du din närstående att rösta

Den 9 september väljer vi nya representanter i riksdag, kommuner och landsting. Men alla har inte möjlighet att ta sig för egen maskin till vallokalen men deras röster är inte mindre viktiga för det. Kanske finns det inga andra i vårt samhälle vars öde ligger i politikernas händer mer än de som har att förlita sig på vår gemensamma sjukvård och omsorg. Därför är det extra viktigt att just dessa får möjlighet att göra sin röst hörd. 

I Sverige blir man aldrig fråntagen sin rätt att få rösta. Det finns till exempel inga diagnoser som diskvalificerar en från att rösta. Inte heller om man blir satt under förmyndare. Rätten att rösta är oinskränkbar. 

Därför har det sedan länge funnits en möjlighet att rösta genom ett bud, istället för att själv ta sig till vallokalen. Länge var den rätten förbehållen gifta par, det vill säga maken kunde rösta åt sin maka och vice versa. Men sedan förra valet utökades den rätten till att innefatta en lång rad andra personer och yrkesgrupper såsom assistenter, gode män, personal inom kriminalvården, lantbrevbärare och naturligtvis andra anhöriga till personen som inte har möjlighet att rösta själv.  

Giltiga orsaker till att få rösta genom bud är ålder, sjukdom eller funktionshinder. Men trots att många i samhället faller under dessa kategorier är det en försvinnande liten del som verkligen tar hjälp av ett bud på valdagen, knappt 32000 vid förra riksdagsvalet 2014. Detta är naturligtvis i sig ett demokratiskt problem då stora grupper av väljarkåren, som redan per definition är svaga, får en sämre representation i våra demokratiska församlingar än övriga svenskar.

För att du som anhörig ska kunna hjälpa din närstående att rösta krävs det vissa förberedelser. Anhörigas Riksförbund sammanställt en enkel guide att lotsa dig genom stegen:

  1. Beställ ett budröstningskit från din kommun eller från valmyndigheten
  2. Din närstående ska utse dig som sitt bud. Du som anhörig måste själv vara röstberättigad
  3. Din närstående måste också utse ett vittne att närvara vid själva röstningen. Det räcker om vittnet är över 18 år
  4. Din närstående måste själv göra i ordning rösten i avskildhet. En valsedel stoppas i varje valkuvert, ett valkuvert för varje val och kuverten ska sedan förseglas
  5. Både bud och vittne måste se när din närstående lägger ned valkuverten i det speciella budröstningskuvertet. Detta ytterkuvert ska förseglas och din närstående ska signera utsidan
  6. Du och vittnet intygar med er signatur på ytterkuvertet att allt gått till enligt ovanstående
  7. Du som bud tar kuvertet till antingen den närståendes vallokal på valdagen eller en lokal för förtidsröstning
  8. Du som bud måste visa giltig legitimation och den närståendes röstkort vid inlämningen

Mer information finns hos Valmyndigheten på www.val.se

Lars Tegermark
lars.tegermark@anhorigasriksforbund.se

 

Guide i pdf-format

 

 

Ytterkuvertets framsida
Ytterkuvertets baksida
 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer