Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Regeringen beviljar 1 000 000 kronor till NKA

Regeringsbeslut: Ansökan om medel för att genomföra en kartläggning av hur
anhöriga och anhörigstödet påverkas av covid-19 pandemin.

I enlighet med ansökan från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) beviljar regeringen 1 000 000 kronor under 2020 för att kartlägga hur anhöriga, anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkas av covid-19 pandemin samt ge förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet under pågående och kommande kriser och pandemier. NKA avser enligt ansökan att fokusera på gruppen anhöriga som helhet och identifiera och jämföra skillnader mellan hur kvinnor och män som ger vård hjälp och stöd till en närstående har upplevt sin situation och det stöd som de får under den pågående covid-19-pandemin.

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast 1 december 2020. Medel som utbetalats för genomförande av uppdraget under 2020 och som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 31 mars 2021.

Vid samma tidpunkt ska en slutrapport om hur pengarna har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läs hela regeringsbeslutet här: Regeringsbeslut 13 aug 2020

Foto på Socialminister Lena Hallengren, fotograf: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer