Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Pressmeddelande om European Carers Day

European Carers Day 6 oktober: En stark röst för anhöriga i Europa

I EU beräknas anhöriga stå för ungefär 80% av all långvarig omsorg som ges till personer med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller andra långvariga vårdbehov.

I Sverige uppskattas ungefär var femte vuxen regelbundet ge vård, stöd eller hjälp till en närstående. Att ge omsorg är vanligt i alla åldersgrupper men förekommer mest bland personer som är 45-65 år. Omsorgen kan ges till en förälder, partner, barn, syskon eller en annan person i den anhörigas närhet.

Utan anhörigas insatser skulle inte hälso- och sjukvården och omsorgen fungera.

Många anhöriga gör omsorgsinsatser utan ekonomisk ersättning och med minimalt stöd. De utgör en viktig del i organiseringen och tillhandahållandet av omsorg och hälso- och sjukvård. Utan anhörigas insatser skulle vårdsystemen vara ohållbara – anhörigas bidrag till samhället bör därför uppmärksammas och erkännas.

Att ge vård, stöd eller hjälp till någon i sin närhet kan kännas värdefullt och tillfredställande, men omsorgsgivandet kan också få konsekvenser för den anhöriga. Det kan till exempel påverka personens psykiska och fysiska hälsa, det sociala livet, ekonomin och arbetssituationen. För unga omsorgsgivare kan omsorgsgivandet ha negativ inverkan på skolgång, den personliga och sociala utvecklingen samt möjligheten till arbete senare i livet.

Den rådande coronapandemin har inte bara försvårat de utmaningar som anhöriga ställs inför utan den har också lyft behoven av anhörigas insatser, den så kallade informella vården. Detta eftersom miljontals människor i Sverige och EU har fått axla rollen som anhörigvårdare under de senaste månaderna. De restriktioner som införts har ökat anhörigas isolering, orsakat oro och försvårat situationen i hemmet. Dessa åtgärder kommer fortsättningsvis att ha större påverkan på anhöriga och deras familjer än resten av befolkningen.

Det är hög tid att vi uppmärksammar de fantastiska insatser som anhöriga gör runt om i Europa och belyser deras situation samt behov. Med anledning av detta presenterar Eurocarers den allra första upplagan av European Carers Day, som sammanfaller med den traditionella Anhörigdagen i Sverige den 6 oktober. Eurocarers är en europeisk organisation som arbetar med och för informella omsorgsgivare, där både Anhörigas Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är medlemmar.

European Carers Day kommer att föra fram ett enkelt men kraftfullt budskap som fångar både anhörigrollen och anhörigas behov av stöd.

Samhället klarar sig helt enkelt inte utan anhöriga. Det betyder att anhörigas behov av stöd måste uppmärksammas inom alla områden.

För mer information, kontakta oss: info@anhorigasriksforbund.se

http://www.carersday.eu finns det material som du kan ladda ner.

If you would like further information in English, please take a look at this PDF.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer