Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nationellt kompetenscentrum anhörigas remissvar gällande SOU 2020:47

Socialtjänstlagen har en särskild ställning och betydelse för de anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) arbetar sedan 2008 på uppdrag av Socialdepartementet via Socialstyrelsen som ett nationellt kunskapscentrum för anhörigfrågor. Nka:s uppdrag är att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare för att utveckla och införa anhörigstöd. I Nka:s uppdrag ingår att vara en länk mellan praktik och forskning, utveckla, utvärdera och sprida metoder och verktyg för anhörigstöd och vara en nordisk och internationell kontaktpunkt inom området.

Nka välkomnar förslaget till en ny Socialtjänstlag. Tyvärr konstaterar Nka att anhöriga är i det närmsta osynliga i utredningen. Detta till trots att utredningen slår fast att anhöriga står för en mycket stor del av de insatser, den vård, hjälp och stöd som är riktade till äldre personer, personer med funktionsnedsättning och till barn som har allvarlig sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Anhöriga har en betydelsefull roll även om offentlig vård, omsorg och stöd ges till en närstående. Då Socialtjänstlagen tar sikte på att vara samhällets yttersta skyddsnät samt att förslaget bygger på ett förebyggande perspektiv är stöd till anhöriga oavsett roll av största vikt för samhället och den enskilde. Anhöriga riskerar att själva drabbas av sociala, ekonomiska och hälsomässiga förluster vilka bör uppmärksammas av samhället och som följd av det ge stöd till anhöriga utifrån deras egna behov.

Läs hela remissvaret här.

 

Text: Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka yttrande 1 feb 2021

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer