Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betaltjänster 2021

Utdrag ur Länsstyrelsernas bevakningsrapport: 

Att det sker en strukturomvandling från manuella till digitala betaltjänster är tydligt. Kontanttjänster fortsätter att avvecklas och kontanter används i allt mindre utsträckning. Samtidigt ökar användningen av digitala betaltjänster. Förra året rapporterade länsstyrelserna att denna utveckling påskyndats av pandemin, exempelvis genom en stor minskning av kontantuttag i Bankomat AB:s uttagsautomater. Detta förklarades bland annat av att många varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina betalningsvanor. I år har denna utveckling mattats av något och närmat sig en minskning på omkring tio procent per år, vilket varit den genomsnittliga minskningstakten sett över tid.

Länsstyrelserna bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster varierar, både när det gäller möjlighet och förmåga att använda sig av digitala lösningar och var användaren befinner sig rent geografiskt. Samtliga länsstyrelser anser att det finns geografiska områden eller orter i länen med bristande tillgång till grundläggande betaltjänster. Sju länsstyrelser bedömer att det är fler områden än tidigare år där tillgång brister. Detta motiveras främst av att bankkontor och betaltjänstombud har lagts ned på vissa orter under året.

I år bedömer 17 av 21 länsstyrelser att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Det motiveras av att många kan och vill använda digitala betaltjänstlösningar. Svårigheter att utföra grundläggande betaltjänster finns i högre utsträckning bland äldre personer, asylsökande, nyanlända och hos personer med funktionsnedsättningar. Hela 18 av 21 länsstyrelser bedömer att situationen varken är tillfredsställande för gruppen äldre eller för personer med funktionsnedsättningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa grupper inte är homogena sett till hur de utför sina betaltjänster. Däremot kan vi se att kontantanvändningen är högre och att behovet av personlig service är större jämfört med andra grupper. Vi kan även se att det blir allt svårare att vara delaktig i samhället för de individer som inte är digitalt delaktiga, detta gäller även betaltjänster.

En fråga som vi lyfter särskilt i årets bevakningsrapport är rätten till betalkonto. Att ha tillgång till ett betalkonto är en förutsättning för att kunna sköta sina betalningar i dagens samhälle. Länsstyrelserna har fått kännedom om att det skett en ökning av antal personer som nekas att öppna betalkonto. Det gör situationen mycket besvärlig för dem det drabbar. Utan betalkonto är det endast möjligt att betala sina räkningar med kontanter över disk. Samtidigt minskar tillgängligheten till denna tjänst, vilket länsstyrelserna ser som problematiskt.

Läs hela rapporten här >>  (på sida 24 finns texten som är baserad på enkäten som skickades ut till våra medlemmar och även fanns att besvara på vår hemsida) 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer