Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kongress 2020

Nyheter kring 2020 års kongress som skulle gått av stapeln i Uppsala, 17 – 18 april:

 
Kongress med poströstning

 
Förbundsstyrelsen har nu tagit ställning till hur vi ska hantera situationen med att vi på grund av Coronapandemin fick skjuta upp vår kongress, som var planerad till den 17–18 april. Ingenting talar för att alla restriktioner upphör redan efter sommaren. Tvärtom talar myndigheterna om att vi får räkna med att det kommer att ta lång tid innan allt kan bli som vanligt igen, och att restriktionerna ligger kvar till årsskiftet. Många av våra medlemmar och ombud, liksom våra närstående, tillhör dessutom riskgrupper, vilket gör det ännu mer olämpligt med resor och fysiska möten. Liv och hälsa måste förstås gå före stadgar! 
Vår auktoriserade revisor Gunnar Feucht har föreslagit att vi ska utgå från den lag om tillfälliga undantag som stiftats för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor (SFS 2020:198). Även om den gäller för bolag och ekonomiska föreningar, kan den ändå i huvudsak tillämpas också för en ideell förening. Där finns två alternativ – antingen ett så kallat digitalt möte, eller ett möte med hjälp av poströstning. 
Ett digitalt möte med videolänk har vi i styrelsen bedömt som svårt att genomföra. Många av våra föreningar och ombud har inte erfarenhet av den typen av möten. De kanske inte ens har den utrustning som krävs. Därför är risken stor att många skulle välja att avstå. Det är också en uppenbar risk att det skulle uppstå osäkerhet och tekniska problem för en del, som skulle göra en sådan kongress tveksam ur demokratisk synpunkt. Vår utgångspunkt är att alla ska kunna delta på samma villkor.
Förbundsstyrelsen har därför beslutat att kongressen ska genomföras med poströstning. Det är naturligtvis inte heller någon demokratiskt fulländad metod, men läget är som det är. Betydligt större uppoffringar måste göras av människor idag. Det innebär att vi kommer att skicka ut ett formulär där ombuden får svara på hur man ställer sig till de punkter vi har på dagordningen. Här föreslås att bara det som måste beslutas i år tas upp för beslut, alltså årsredovisning, budget, ansvarsfrihet för det gångna året och några punkter till. Övriga punkter skjuts till i april nästa år, där årsmötet i stället blir en extra kongress. 
Valberedningen föreslår att val till ny styrelse och andra förtroendeposter skjuts fram till den extra kongressen nästa år och att mandattiden för den sittande styrelsen förlängs till dess. Valberedningen bedömer att det är svårt att under rådande omständigheter få ett demokratiskt genomfört val.
Kallelse till poströstningskongressen kommer att gå ut i vecka 25, det vill säga före midsommar. Svaren skickas in den 10–17 augusti, vilket innebär att de måste vara kansliet till handa senast den 17 augusti för att räknas. Vi räknar med att de ombud som redan är anmälda för aprilkongressen kvarstår, så frågeformulären skickas till dem. Skulle det ske någon förändring behöver kansliet få besked om det senast den 8 juni. Om en förening vill anmäla ombud nu, när förutsättningarna är annorlunda, går det förstås bra. Besked om det måste också ha kommit till kansliet den 8 juni. Handlingarna till poströstningskongressen är samma som gick ut till den kongress som var tänkt att hållas i april. Vi har tidigare bett er att behålla dem. Nytillkomna ombud kommer förstås också att få dem.
Vi hoppas att ni har förståelse för den här åtgärden och delar styrelsens uppfattning att detta är det mest rimliga vi kan göra i den svåra och exceptionella situation vårt land och hela världen befinner sig i.  

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer