Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Jämställdhetsprojektet Uppdrag anhörig

Uppdrag Anhörig är ett projekt som syftar till att belysa genusaspekter av anhörigskap. Målet är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap som berör livssituationen för kvinnor och icke-binära i arbetsför ålder som hjälper, stöttar eller tar hand om en medmänniska som av någon anledning inte klarar vardagen på egen hand. Vi vet att denna grupp lever under stor press samtidigt som det finns väldigt lite kunskap och förståelse för deras livsvillkor.

1,3 miljoner är anhöriga i Sverige idag. Var femte person över 18 år ger stöd och vård till en närstående. Var tionde person har gått ner i arbetstid för att kunna vårda en närstående och var tjugonde har slutat jobba helt. Riskerna för ohälsa, både psykiskt och fysiskt ökar i relation till intensitet och längd av vårdandet av närstående. Situationen för anhöriga är svår och forskning visar tydligt att det främst är kvinnor som drabbas negativt av ett anhörigskap, trots att statistiken visar att män och kvinnor i princip tar lika stort anhörigansvar. Varför är det så?

Detta är frågor som som vi söker svar på i projektet Uppdrag Anhörig.

Nationellt kunskapscentrum anhöriga (Nka) kommer att göra en sammanställning av kunskap och forskning inom området anhörigskap och genus. Anhörigas Riksförbund kommer att samla in livsberättelser för att sätta ämnet på dagordningen och belysa vardagssituationen för anhöriga kvinnor och icke-binära. Vi menar att det behöver ske en normförskjutning som innebär att anhörigskap ses som en naturlig del av ett livslopp, precis som föräldraskapet med alla dess beståndsdelar. Detta innebär att samhälle och arbetsgivare behöver stötta upp, stödja och se anhörigskapet som en given och naturlig del av ett liv.

Anhörig är du om du regelbunden hjälper, stöttar eller tar hand om en människa i din närhet som av någon anledning inte klarar av vardagen. Anhörigas Riksförbund är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

I vårt samhälle finns många som på grund av funktionsvariation, sjukdom eller ålderdom behöver hjälp i vardagen. Ofta är det en anhörig som tar vid där det offentliga samhällets omsorg upphör, allt för att ge den hjälpbehövande ett gott liv. Faktum är att ca 75% av all vård och omsorg som ges i Sverige utförs av en anhörig. Vi tycker att detta i grunden är någonting bra, så länge det sker av fri vilja, men att det ska omgärdas av stöd från samhällets sida. Att hjälpa, stödja eller vårda en hjälpbehövande familjemedlem, släkting eller vän ska inte medföra negativa konsekvenser för den egna hälsan och livssituationen.

Var med och skriv!

Vi söker nu efter livsberättelser som kan vara med och belysa den ohållbara situationen för anhöriga. Vi måste börja prata om anhörigskapets alla konsekvenser och förstå att det kan ha långtgående förödande konsekvenser för kvinnors och icke-binäras liv, hälsa och ekonomi.

Skulden och skammen som många känner kring sitt anhörigskap behöver lyftas och ges utrymme. Skrivandet kan vara ett sätt att göra sig fri från just denna skuld som många känner. Men skrivande kan också hjälpa till att minska avstånd; mellan människor, mellan känslor och mellan tankar.

Vi söker efter alla former av texter som på något sätt berör det att ta hand om eller hjälpa någon i ens närhet och hur detta påverkar en. Texterna kan vara både långa eller korta, undersökande, redogörande, poetiska eller arga. Texterna behöver inte vara “färdiga”, det finns hjälp till både redigering och renskrivning. Det finns också möjlighet till bollplank och diskussion kring texterna.

Du som skriver är kvinna eller icke-binär i åldern 18-65 och har erfarenheter och tankar som du vill dela med dig av. I slutet av året kommer vi att publicera ett urval av texterna i en bok.

Kontaktuppgifter

Är du intresserad av att bidra? Hör av dig till linnea.isberg@anhorigasriksforbund.se så berättar jag mer.

Uppdrag Anhörig finansieras med medel från Jämställdhetsmyndigheten.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer