Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Avslutade projekt

Delaktighet och Stöd

Bräcke Diakoni har av Allmänna Arvsfonden beviljats medel för ett treårigt projekt ”Delaktighet och stöd” där Anhörigas Riksförbund är medsökande. Projektet vill genom engagemang hjälpa till att ge en röst vidare ut i samhället om hur vuxna personer med funktionsnedsättning och deras föräldrar har det.
Projektets mål är att uppmärksamma en föräldragrupp som är ickeexisterande i den offentliga debatten. Syftet är att föräldrarna ska bli stärkta och att personer med funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga och få utökad makt i sina liv.

Många vuxna personer som har funktionsnedsättning är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera trots att de har stöd från samhället.

I projekt Delaktighet och stöd vill vi uppmärksamma att många föräldrar har ett utökat föräldraskap och omsorgsansvar. Vi vill också diskutera frågor som delaktighet och självbestämmande.

Med projektet vill vi öka förståelsen och uppnå förändring. Vi bjuder in till samtalsgrupper och studiecirklar. Vi deltar i och ordnar konferenser, seminarier och andra mötesplatser.

Hösten 2014 anordnade vi konferensen ”Den osynliga handen”. Där visades en film med två mammor som ger sin berättelse om det utökade föräldraskapet. Filmen får gärna användas och kan visas för föräldragrupper, politiker, beslutsfattare eller olika personalgrupper. Som förälder kan du med hjälp av filmen berätta varför man kan uppleva att man har ett föräldraansvar även då ens barn nått vuxen ålder.

Se filmen

Delaktighetochstod_presentationsfolder_20142015

Läs mer på Bräcke Diakonis hemsida


Egen styrka

Under september 2013 påbörjade Riksförbundet Attention det 3-åriga projektet Egen styrka. Projektet ska identifiera de specifika svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumstörning upplever.

Med hjälp av nya nätverk, utbildningsinsatser och informationsmaterial ska projektet inspirera till strategier för att motverka utbrändhet och stress hos gruppen.

Attentions webbplats

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer