Järfälla Anhörigförening – för dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller vän

Allmänt

Det ställer stora krav att vara anhörigvårdare. Förutom att få information, kunskap och hjälp att navigera i vårddjungeln behöver vi alla få stöd från andra som är eller har varit i samma livssituation. Att kunna träffas och prata om detta är för många en viktig energikälla. Därför ordnar vi träffar med café för att kunna få dessa pratstunder.

Kanske håller din livssituation på att bli övermäktig – du gör allt för din kära och glömmer dig själv. Det gäller att i tid få tillgång till den hjälp som finns att få och att ta emot den. Risken är annars att du kör slut på dig och själv blir vårdbehövande.

Vi som är med i Järfälla Anhörigförening (JAF) är eller har själva varit anhörigvårdare och vet hur bunden och isolerad man kan bli. Därför gör vi bl. a. följande:

 • ordnar möten där du träffar andra som har det som du
 • bjuder in föreläsare i angelägna ämnen
 • bevakar anhörigvårdarens rättigheter i samhället
 • Samlar och för fram anhörigas idéer och önskemål till bl. a. kommunen

Om oss

JAF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår målsättning är att uppmärksamma och tillvarata medlemmarnas behov av stöd i deras specifika situation som anhörigvårdare till sin närstående, den långvarigt sjuke, såväl äldre som yngre eller funktionshindrade som vårdas i hemmet eller i särskilt boende och som inte längre klarar av vardagen på egen hand. JAF är medlem i Anhörigas Riksförbund (AHR) som samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på nationell nivå. De flesta kommuner i Sverige har lokala anhörigföreningar. Vi har erfarenhetsutbyte med andra föreningar i Mälardalen. Vi deltar årligen i AHR´s ordförandekonferens och anhörigriksdag.

Snart börjar ett nytt arbetsår. Innan redogörelse görs gällande våra aktiviteter, så vill vi informera om en mycket viktig och glädjande sak. Vi tillskrev kommunen våren 2017 och föreslog, att en förbättring skulle göras. Det gäller det antal timmar, som anhörigvårdare högst kan få avlösning avgiftsfritt. Det har varit 12 timmar/månad. Vi begärde, att det i stället skulle vara 20 timmar/månad. I slutet av september beslutade kommunen att genomföra vårt förslag från 2018. Information lämnades den 2 okt på Hyllan, då Socialnämndens ordförande invigde anhörigveckan. Ann-Marie Högberg, ordförande i Anhörigas Riksförbund, deltog där. I ett förbundsnytt i början av november till alla anhörigföreningar i Sverige, berättar hon om vår förbättring och skriver ”Bra jobbat Järfälla”. Vi är mycket glada över kommunens beslut.

I vår styrelse ingår:

Ordf. Lennart Backman  08 583 567 65
V. ordf Ingemar Aronsson 08 581 724 33
Sekr. Lea Mårtensson 08 583 541 71
Kassör Ann Britt Elstorp 0171 598 75

Vill du komma i kontakt med oss så finns följande möjligheter:

 • Kom till någon av våra kaffestunder
 • Maila af@gmail.com
 • Ring Lea på 583 54 171 eller Lennart på 583 567 65. – säkrast kvällstid.
 • Skriv ett vanligt brev med adress Järfälla Anhörigförening c/o Lea Mårtensson, Fabelvägen 11, 176 70 Järfälla

Övrigt

För att administrationen och informationen till medlemmarna skall fungera så bra som möjligt är det angeläget, att vi så snabbt som möjligt får information om ev. ändring beträffande adress, telefonnummer och mejladress.

Meddela Lea Mårtensson på lea.martensson@gmail.com eller 0768-61 64 98.


Aktiviteter

Nedan kan du läsa vad som kommer att hända 2018.

Caféträffar

Det kan vara bra för en del att få ventilera problem. Därför ordnar vi träffar av detta slag. Vi har haft sådana träffar såväl i Barkarby som i Kallhäll. I Barkarby har det varit mycket få deltagare. Under 2018 kommer vi inte ha några träffar i Barkaby. Vi kommer att fortsätta i Kallhäll, men utöka antalet dagar något.

Det blir caféträffar varannan onsdag enligt nedan:

7 och 31 jan,

14 och 28 feb

14 och 28 mars

11 och 25 apr

9 och 23 maj

9 aug

12 och 26 sep

10 och 24 okt

7 och 21 nov..

Träffarna äger rum i biblioteket i Kärnmakaren. Även icke-medlemmar får delta. Vi hoppas dock, att vederbörande blir medlem. Ingen anmälan, kom då det passar dig. Vi får vid vissa tillfällen besök av tjänstemän inom kommunen. Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris.

Årsmöte.

Årsmöte genomförs den 21 mars kl 13.30 i Kärnmakaren. Dagordning och övriga handlingar sänds ut i förväg via mejl. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga vid caféträffen den 14 mars. Önskar medlem utan mejl få handling, kontaktas Lea Mårtensson på 0768-61 64 98.

Övriga medlemsträffar

 • 1 feb kl 13.30 i Kärnmakaren, Kallhäll informerar Elisabeth Helgöstam, Järfälla Hemstöd om olika hjälpmedel och styrelsen lämnar aktuell information. Vi bjuder på kaffe med bröd. Ingen anmälan.
 • Tis 17 apr kl 18.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kvarnplan 11 i Jakobsberg lämnar vi allmän information. Träffen är närmast till för medlemmar, som har svårt att komma på dagträffar, men alla är mycket välkomna. Vi bjuder på kaffe med bröd. Ingen anmälan.
 • 3 maj kl 13.00 besöker vi äldreboendet Flottiljen och äter lunch till rabatterat pris 50 kr. Vi skall försöka få någon att lämna information om äldreboendet, som är ett av kommunens nyaste. Ingen anmälan.
 • 15 aug kl 13.30 har vi korvgrillning på Kärnmakaren. Dessutom lämnar styrelsen aktuell information. Rabatterat pris är 40 kr. Bindande anmälan senast 12 aug till Lea Mårtensson på lea.martensson@gmail.com eller 0768-61 64 98 alternativt till Lennart Backman på backman.lennart@telia.com eller 08-583 567 65 (helst kvällstid).
 • Tis 16 okt kl 18.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kvarnplan 11 i Jakobsberg lämnar vi allmän information. Träffen är närmast till för medlemmar, som har svårt att komma på dagträffar, men alla är mycket välkomna. Vi bjuder på kaffe med bröd. Ingen anmälan.
 • 8 nov kl 13.30 i Kärnmakaren får vi information av överförmyndaren. Styrelsen lämnar också aktuell information. Vi bjuder på kaffe med bröd.
 • 5 dec kl 14.00 i Kärnmakaren blir det Vi serverar julmat såsom Janssons frestelse, skinka och julkorv samt dryck och kaffe med kaka till rabatterat pris 60 kr. Bindande anmälan senast 30 nov till Lea Mårtensson på lea.martensson@gmail.com eller 0768-61 64 98 alternativt till Lennart Backman på backman.lennart@telia.com eller 08-583 567 65 (helst kvällstid).

 

Utöver ovanstående kommer vi att främst tillsammans med kommunen arbeta fram ett intressant program med olika föredrag under anhörigveckan i början av oktober. Vi får återkomma med detaljerad information i vårt utskick i slutet av sommaren.


Bli medlem

Det vi har gemensamt i vår förening är att vi vet hur det är att ha en nära anhörig som är svårt sjuk. Många av oss anhörigvårdare vårdar sjuka närstående hemma. Förutom sorg och oro kan det vara en tung börda att bära, att ta hela ansvaret. Vi vet hur svårt det kan vara och hur hjälplös man kan känna sig. Man kan bara förstå det, om man har varit med om det.

Anhörigföreningen är till för att vi ska stötta varandra på olika sätt. Vi ska kunna ha någon att prata med som lyssnar och förstår och någon, som driver de frågor, som är viktiga för oss, i ett politiskt sammanhang. Vi arbetar ideellt och finns i hela landet, Vi vill gärna se dig som medlem i vår förening för ömsesidig nytta och glädje! Om Du inte är anhörigvårdare, men ändå vill stödja vår förening, är du naturligtvis mycket välkommen som medlem.

Årsavgift                                                                                                                                           

Vår medlemsavgift har sänkts till 100 kr för 2018. I stället kommer vi att ta ut något högre avgifter för en del aktiviteter. Är den, som du är anhörigvårdare till medlem, så är avgiften 80 kr. Avgiften sätts in på PG 30 03 61-3. Notera ditt namn på inbetalningen. När du blivit medlem, kommer du att få riksförbundets tidning Vi anhöriga 4 ggr/år.

För att bli medlem:
Kontakta oss via e- post jarfalla.af@gmail.com eller ring Lea på tel 08 5835471.
Se till att vi får nedanstående uppgifter, som vi behöver ha i vårt medlemsregister:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Hemtelefon
 • Mobiltelefon
 • E-postadress

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Vi behöver dig och du behöver oss


Var och hur kan jag få information och hjälp

Förutom att fråga oss i JAF finns det olika sätt att pröva. Nedan finns länkar till viktiga platser med information. Ofta finns så mycket information att man inte hittar just det man söker:

 • Anhörigportalen i Järfälla – www.jarfalla.se/anhorigportalen = Järfälla kommuns information med råd och tips. Järfällas Anhörigkonsulent Anna-Lena Eriksson, telefon 580 289 27.
 • AHR – anhorigasriksforbund.se = Vår moderförening ger viktig mångsidig information – t ex Handbok för anhöriga från AHR – som kan skrivas ut.
 • Anhöriglinjen 0200-239 500 är en stödtelefon, som man kan ringa för att få stöd och råd på svenska. Det går även att maila till anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se i sådana ärenden.